Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos

Molėtų rajono savivaldybėje teikiamos akredituotos socialinės priežiūros paslaugos

Įstaiga, kontaktai Teikiamos paslaugos Paslaugos aprašymas Vietų skaičius Paslaugos teikimo vieta
Molėtų socialinės paramos centras
Smilgų g. 4, 33120 Molėtai
Tel.  (8 383) 51487
El. p. [email protected]
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą Pagal poreikį Asmens/ šeimos namuose
Laikino atokvėpio paslauga Socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos Pagal poreikį Asmens namuose
Pagalba į namus Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Pagal poreikį Asmens namuose
Socialinė priežiūra šeimoms Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties Pagal poreikį

 

Asmens namuose
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai
Smilgų g. 4, 33120 Molėtai
Tel.  8 658 15932
El. p. [email protected]
Palydėjimo paslauga jaunuoliams Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje 4 Įstaigoje
Intensyvi krizių įveikimo pagalba Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta 10 Įstaigoje
Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus Pagal poreikį Įstaigoje/ asmens namuose
VšĮ Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“
Adresas: Gedimino g. 10, Balninkai, Balninkų sen., 33303 Molėtų r.
El. p. [email protected]
Psichosocialinė pagalba Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems Pagal poreikį Įstaigoje
Asociacija „Sprendimai šiandien“
Petrauskų k. 10, Videniškių sen., 33290 Molėtų r.
El. p. [email protected]
Psichosocialinė pagalba Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems Pagal poreikį Įstaigoje
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Žaliųjų ežerų g. 85, 08403 Vilnius
Tel. (8 5)2483373
El. p.  [email protected]
Socialinių įgūdžių ugdymas,
palaikymas ir (ar) atkūrimas
Pagal poreikį Pagal poreikį Asmens namuose

VšĮ „ Gamtos ir kūrybos namai“
Luokesos g. 22, 31588 Alksniškių k., Luokesos sen., Molėtų r.
Telefonas: 8 601 28153
El.p: [email protected]

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą Pagal poreikį Įstaigoje
Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga
Vilniaus g. 48, 33140 Molėtai
Tel.  (8 383) 52734
El.p. lznsmoletai@gmail.com
Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje Kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje

Paslaugos teikiamos pagal nustatytą poreikį bei sudarytą individualų planą

Įstaigoje
VšĮ LASS šiaurės rytų centras
Vilniaus g. 45, 33102 Molėtai
Tel.  (8 383) 51300
El.p. moletai@lass.lt
Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje Kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje

Paslaugos teikiamos pagal nustatytą poreikį bei sudarytą individualų planą

Įstaigoje
VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centras
Amatų g. 16, 33105 Molėtai
Tel. Nr. (8 383) 51076
El.p. moletainiduc@gmail.com
Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje Kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje

Paslaugos teikiamos pagal nustatytą poreikį bei sudarytą individualų planą

Įstaigoje

Dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų galima kreiptis į akredituotą socialinę priežiūrą teikiančią įstaigą arba į Molėtų socialinės paramos centrą. Kreipiantis dėl paslaugos pateikiama Paraiška-prašymas socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-07, 14:46:49
Pastebėjai problemą? Pranešk!