title

B78_01 Būsto pritaikymo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-1

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Būstas pritaikomas asmeniui, kuriam pagal jo negalios priežastis ir būklę yra nustatyti:
1) labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
2) ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
3) vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.
Maksimali būsto pritaikymui skiriamų lėšų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų suma negali būti didesnė kaip 185 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI). Apskaičiuojant maksimalią sumą, taikomas Komisijos sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo priėmimo dieną galiojantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas BSI dydis.
Komisijai nustačius būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymo darbus, išskyrus keltuvų (liftų) įrengimą, pagal galimybes organizuoja pats neįgalusis ar jo teisėtas atstovas.
Suaugusiam neįgaliajam būsto pritaikymas pakartotinai finansuojamas ne anksčiau kaip po 10 metų, išskyrus atvejus, kai labai pablogėja judėjimo ir apsitarnavimo funkcijos. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo neįgaliems vaikams bei jaunuoliams nuo 7 iki 24 metų amžiaus tikslingumo, nepraėjus 10 metų nuo paskutinio būsto pritaikymo, sprendimą priima komisija.
Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pildo prašymą ir bei pateikia reikiamus dokumentus.
Socialinės paramos centras registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie būsto neįgaliąjam pritaikymo procedūrą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-560(Žin., 2012, Nr. 1-18).
2. Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo sutarčių sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2012 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 (Žin., 2012, Nr. 7-254).
3. Molėtų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. B6-386 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo).
3. Neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu.
4. Mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys).
5. Darbdavio pažyma (teikia dirbantys asmenys).
6. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinis laisvos formos sutikimas leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas arba prašoma pritaikyti bendraturčių bendro naudojimo patalpas bei patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas.
7. Kredito įstaigos arba banko sutikimą vykdyti būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas yra įkeistas kredito įstaigai ar bankui.
8. Buto inventorinės bylos kopiją (kai pritaikomas butas).
9. Kita pareiškėjui svarbi informacija.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys:
1.Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, El. p. grt@vrm.lt).
2.Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro (V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius, El. p. info@registrucentras.lt).
3.Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (,,Sodros“) duomenų bazės (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, El. p. sodrainfo@sodra.lt).
4.Pažyma iš Lietuvos darbo biržos duomenų bazės apie gaunamas ar negaunamas nedarbingumo išmokas (Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius, El. p. info@ldb.lt).
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
6. Administracinės paslaugos teikėjas
Molėtų socialinės paramos centro direktorė Alma Pavlovaitė, tel. (8 383) 51487, el. p. a.pavlovaite@parama.moletai.lt
Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Karūžaitė, 103 kab., tel.(8 383) 54793, el. p. r.karuzaite@moletai.lt
Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija, patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B6-386
7. Administracinės paslaugos vadovas
Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, el. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Komisija sudaro būsto pritaikymo eilę, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygius. Prašymus pritaikyti būstą komisija nagrinėja komisijos pirmininko nustatytą dieną ir laiką, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d. Komisija įvertina būsto pritaikymo poreikį asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo bei pateikia siūlomų pritaikyti būstų sąrašą einamaisiais metais, atsižvelgdama į turimas lėšas bei darbų apimtis
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga nemokama.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisva prašymo forma
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Būsto pritaikymo neįgaliesiems administracinės paslaugos teikimo aprašas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į Molėtų rajono socialinės paramos centrą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 4 punkte pateiktus dokumentus. Atsakingas darbuotojas nustato būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį. Komisija prašymus pritaikyti būstus nagrinėja ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d. įvertina būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį bei priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo. Komisija sudaro einamaisiais metais pritaikyti siūlomų būstų eilę.
Priėmus sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo, asmeniui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį
13. Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra