title

B78_07 Palūkanų už investicinius kreditus be garantijų kompensavimo paraiškų priėmimas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

administracinės paslaugos teikimo aprašymas

2016-11-28 Nr. B78-7

Administracinės paslaugos pavadinimas Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo paraiškų priėmimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Pagalba teikiama pareiškėjams (kaimo vietovėje veikiantiems subjektams) už imamus iš kredito įstaigų investicinius kreditus ar iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovių lizingu perkamą turtą, kuriems neteikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemones, išskyrus priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.
Kompensuojama 30 proc. kredito įstaigai ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovei pareiškėjo sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.
Metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 4 proc.
Teisės aktai‚ reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-977 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ .
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami dokumentai ir informacija, nurodyta Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-977
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Paramos gali kreiptis kaimo vietovėje veikiantys subjektai, kai jų imamas kredito įstaigos kreditas:
  1. nekilnojamojo turto statybai, jam įsigyti arba atnaujinti; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų;
  2. žemės ūkio technikai įsigyti;
  3. kompiuterinei programinei įrangai įsigyti.

Pareiškėjai, norintys pasinaudoti parama, pateikia:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
  2. paramos paraišką;
  3. kredito sutarties kopiją (originalą parodyti);
  4. paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš paraiškos pateikimą, finansinės atskaitomybės ataskaitų kopijas(originalus parodyti);
  5. kredito įstaigos pažymą apie orientacinę palūkanų normą.

Pareiškėjas visus nurodytus dokumentus pateikia prieš patirdamas investicijų, kurioms teikiamas kreditas ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugos, įsigijimo išlaidas ar jų dalį.

Paslaugos gavėjas Kaimo vietovėje veikiantis subjektas - ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Administracinės paslaugos teikėjas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė R. Vasaravičienė
Tel. (8383) 54737, mob. 8682 26605
El. paštas ramute.vasaraviciene@moletai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokamai
Prašymo forma Paraiškos forma - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-977 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedas.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra