title

B78_69 Archyvo dokumentų

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ DARBO STAŽĄ IR (ARBA) DARBO UŽMOKESTĮ, IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12 Nr.B78-69

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo tiesiogiai ar paštu gali pateikti prašymą išduoti dokumentus, patvirtinančius jo darbo stažo trukmę ir (arba) darbo užmokestį savivaldybės teritorijoje veikusioje ir  likviduotoje  įstaigoje ar savivaldybėje.
Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) 10 str. 7 d.;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 940 „Dėl darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3374);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), įstaigos, kurioje asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, duomenys ryšiui palaikyti).
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu;
- atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

- prašymas;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymas siunčiamas paštu);
- atstovavimą patvirtinančio dokumento ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos (kai dėl informacijos apie asmenį jo atstovas kreipiasi paštu).

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus archyvarė Rima Bačiulienė, tel. (8 383) 54767, el. p. r.baciuliene@moletai.lt 

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja Irena Sabaliauskienė

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmenų prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje dienos,

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), įstaigos, kurioje asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, duomenys ryšiui palaikyti).