title

B78_82 Neturinčių gyvenamos vietos apskaita

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SENIŪNIJOS

GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMO Į GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITĄ ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012- 10- 15  Nr.B78-82

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiami savivaldybės teritorijoje gyvenantys, tačiau gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravę asmenys, kurie neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežaščių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr.: 63-1479; 2008, Nr.: 22 - 804);
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas,
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 27-717);
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-78; 1999, Nr.28-793);
Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. (29)4R-52 patvirtintos Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklės;
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2009 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B6-460 patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
Prašymas pagal Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklių 1 priedo formą
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Seniūnijos specialistė, priimdama asmens užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą, patikrina Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje ar asmuo nedeklaravęs gyvenamosios vietos, ar prašyme nurodyti duomenys sutampa su GRDCB duomenimis.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Alantos seniūnijoje specialistė Rita Jūronienė, tel. (8 383) 58 180, mob. 8 656 95592, Turgaus a. 9, 33037, Alantos mstl. Molėtų r. sav., el.p. alanta@moletai.lt.

Balninkų seniūnijoje ūkio plėtros specialistė Aurelija Pacevičienė, tel.(8 383) 44 218 mob. 8 618 62421 Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav., el.p. balninkai@moletai.lt

Čiulėnų seniūnijoje specialistė Aldona Pušinienė, tel. (8 383) 44 118 mob. 8 656 95594 Toliejų g.16, 33352, Toliejų k. Molėtų r. sav., el.p. ciulenai@moletai.lt

Dubingių seniūnijoje specialistė Genoefa Lukšienė, tel. (8 383) 47 141 mob. 8 656 95650 Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl. Molėtų r. sav., e l.p. dubingiai@moletai.lt

Giedraičių seniūnijoje specialistė Svetlana Sukackienė, tel. (8 383) 55 141 mob. 8 656 95651 Vilniaus g. 26, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav. el.p. giedraiciai@moletai.lt

Inturkės seniūnijoje specialistė Vanda Liubertienė, tel. (8 383) 43 742 mob.8 656 95652 Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl. Molėtų r. sav., el.p. inturke@moletai.lt

Joniškio seniūnijoje specialistė Alvyra Bražiūnienė, tel. (8 383) 59 123 mob. 8 656 95653 Arino g. 3, 4160, Joniškio mstl. Molėtų r. sav., el.p. joniskis@moletai.lt

Luokesos seniūnijoje specialistė Jadvyga Kazlauskienė, tel. (8 383) 54 662 mob. 8 656 95654, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai, el.p. luokesa@moletai.lt

Mindūnų seniūnijoje specialistė Jūratė Vyšniauskienė, tel. (8 383) 48 012 mob. 8 656 95657, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k. Molėtų r. sav., el.p. mindunai@moletai.lt

Suginčių seniūnijoje specialistė Sigutė Lisauskienė, tel. (8 383) 56 142 mob. 8 656 95658 Taikos g. 24, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav., el.p. suginčiai@moletai.lt

Videniškių seniūnijoje ūkio plėtros specialistė Marytė Baranauskienė, tel. (8 383) 43 122 mob. 8 656 95659, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav., el.p. videniskiai@moletai.lt

7. Administracinės paslaugos vadovas Alantos seniūnijoje seniūnas Aidonas Užubalis, Turgaus a. 9, 33037, Alantos mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 58 180; mob. 8 652 16106; el.p. alanta@moletai.lt

Balninkų seniūnijoje seniūnė Virginija Pusvaškienė, Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44241; mob. 8 685 70093, el.p. balninkai@moletai.lt

Čiulėnų seniūnijoje seniūnė Antanina Čičiurkienė, Toliejų g. 16, 33352, Toliejų k. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44 118; mob. 8 698 43181, el.p. ciulenai@moletai.lt

Dubingių seniūnijoje seniūnas Kęstutis Kaminskas, Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 47 141; mob. 8 698 41871, el.p. dubingiai@moletai.lt

Giedraičių seniūnijoje seniūnas Vytautas Valansevičius, Vilniaus g. 26, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 55 141; mob. 8 698 41863, el.p. giedraiciai@moletai.lt

Inturkės seniūnijoje seniūnė Almutė Navickienė, Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43742; mob. 8 69841829, el.p. inturke@moletai.lt

Joniškio seniūnijoje seniūnas Rimantas Verbaitis, Arino g. 3, 4160, Joniškio mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 59 142; mob. 8 698 41853,el.p. joniskis@moletai.lt

Luokesos seniūnijoje seniūnė Laimutė Repečkienė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai Tel. (8 383) 54 663; mob.8 698 41853, el.p. luokesa@moletai.lt

Mindūnų seniūnijoje seniūnė Virginija Salapėtienė, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k. Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 48 642; mob. 8 698 18775, el.p. mindunai@moletai.lt

Suginčių seniūnijoje seniūnė Nijolė Jauneikienė, Taikos g. 24, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 56 142; mob. 8 699 85239, el.p. suginčiai@moletai.lt

Videniškių seniūnijoje seniūnė Genovaitė Mozūrienė, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43 697; mob. 8 698 41861, el.p. videniskiai@moletai.lt

8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Tą pačią darbo dieną, gavus prašymą. Išimtinais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną įrašyti duomenis į GRD centrinę bazę, tai privaloma atlikti nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma nustatyta Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklių 1 priede (pridedama)
11. Paslaugos teikimo schema  


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra