title

Kultūros ir švietimo skyrius

Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, el. paštas svietimas@moletai.lt , tel. (8 383) 54 730

.
Funkcijos
      Skyrius organizuoja Molėtų rajone vaikų ir jaunimo bendrąjį lavinimą, papildomąjį ugdymą ir suaugusiųjų švietimą. Teikia pasiūlymus Tarybai dėl kultūros, švietimo, kūno kultūros įstaigų steigimo, likvidavimo ir reorganizavimo, tvarko šių įstaigų tinklą, kuria didaktinio, techninio, materialinio ir informacinio aprūpinimo sistemą, prižiūri veiklą. Inicijuoja ir skatina kultūros, švietimo ir kūno kultūros institucijų bendradarbiavimą, ryšius su visuomene ir kultūrine aplinka, rūpinasi krašto kultūros tradicijų tęstinumu ir plėtote. Sudaro sąlygas gyventojams plėtoti kūno kultūrą ir sportą, skatina jaunimo iniciatyvas.
2020 metų veiklos ataskaita
..
Darbuotojai
Pareigos Vardas, pavardė Kab. Telefonas El. paštas
Vedėjas Gintautas Matkevičius 409 (8 383) 54732
8 687 24362
gintautas.matkevicius@moletai.lt
Vedėjo pavaduotojas Vytautas Kralikevičius 411  (8 383) 54733 vytautas.kralikevicius@moletai.lt
Vyr. specialistas Arvydas Jurkšaitis 411 (8 383) 40 063 arvydas.jurksaitis@moletai.lt
Vyr. specialistė Natalija Ališauskienė 412 (8 383) 54783 natalija.alisauskiene@moletai.lt
Specialistė Aušra Vaitkūnienė   8 678 19750
ausra.vaitkuniene@moletai.lt
.
Molėtų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas
Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrasis planas

 

Veikla

Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Aprašo priedas WORD

Mokinių lankomumo suvestinės

Tyrimai

Brandos egzaminų ir pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalgos

 

Švietimas

 2020 m. bazine mokykla paskirta Molėtų gimnazija
2018 metų Molėtų rajono savivaldybės mokyklų 2,4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaita
Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Molėtų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir Kijėlių specialiojo ugdymo centrą tvarkos aprašas

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas

 Mokinių vežiojimo ir išlaidų kompensavimo tvarka

Socialinė parama mokiniams

Švietimo įstaigos

 

Neformalusis švietimas

Išorinio vertinimo tvarkos aprašas

Išorinio vertinimo planas 

 

Kultūra

 2014 metų Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos įgyvendinimas

Molėtų krašto muziejaus strategija

Renginiai
 
Jaunimas

Molėtų rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

 

Teikiamos administracinės paslaugos

  • Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas / Teikiama E Paslauga >>>
  • Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas / Teikiama E Paslauga >>>
  • Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ar sporto projektams priėmimas / Teikiama E Paslauga >>>

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-07 11:03:33