title

* Kviečiame dalyvauti neformalaus vaikų švietimo programų 2019 m. konkurse

Siekdami didinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą ir įvairovę, skelbiame konkursą neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, kurie planuoja įgyvendinti NVŠ programas 2019 metais.   

2019 metais NVŠ programos bus finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų.

NVŠ programas (tik vaikams besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas) įgyvendinti planuojama pradėti nuo 2018 m. vasario 1 d.

Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B1-261 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo paskirstymo" nustatyti neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) lėšų skyrimą ir naudojimo principai, reikalavimai NVŠ teikėjui ir NVŠ programoms ir NVŠ programų vertinimas, NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaita, NVŠ programų vertinimas, kokybės užtikrinimas ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarka (pridedama).

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Į finansavimą negali pretenduoti bendrojo ugdymo mokyklos, bet programas gali kurti pedagogų grupės, pavieniai mokytojai ar kiti švietimo teikėjai.

Planuojama, kad NVŠ programos bus įgyvendinamos nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

PASIRENGIMO DARBAI NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS

1 žingsnis.

Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai).

 • Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti ŠMIR www.smir.smm.lt, elektronine forma. Gruodžio 3-10 d. konsultacijas teikia ir registraciją vykdys Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Kralikevičius, tel. (8 383) 54733, 411 kab.
 • NVŠ teikėjų registracija ŠMIR-e baigiama gruodžio 10 d.

2 žingsnis.

Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau - KTPRR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) elektronine forma  www.ktprr.smm.lt  

Naujiems NVŠ vykdytojams registruojant programą reikia užpildyti:

Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).

Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. Jame (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraiškos formą (Neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758, 1 priedas).  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to KTPRR jau galima „teikti programą akreditavimui".

Konsultacijas teikia Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Jurkšaitis, tel. (8 383) 40063, 411 kab.

3 žingsnis. 

Iki 2018 m. gruodžio 17  d.  Kultūros ir švietimo skyriui (el.paštu a.jurksaitis@moletai.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos paraiškos (Tvarkos aprašo 1 priedas ) skenuotą variantą, o originalą atnešti arba atsiųsti paštu. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Molėtų rajono savivaldybei.

 • Programos trukmė iki 9 mėn. (vasaris-birželis, rugsėjis-gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti po ne daugiau kaip po 26 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti ne daugiau kaip 75 mokinius.
 • Jei senoji programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota.
 • Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateiktas el. paštu iki 2019 m. sausio 10-15 d. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

4 žingsnis.

Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). 

Akreditavus programą, reikės:

 1. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe;
 2. Viešinti savo programą ir kviesti mokinius dalyvauti programoje;
 3. Sudaryti sutartis su tėvais;
 4. Parengti užsiėmimų grafikus;
 5. Sudaryti sutartį dėl patalpų nuomos (jei savo neturite);
 6. Pristatyti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (laisviesiems mokytojams);
 7. Pateikti iš MR vaikų sąrašus su sutartimis iki 2019 m. vasario 1 d.

 Informacija dėl užsiregistravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR)

Molėtų rajone veikiančios institucijos vadovas ar laisvasis mokytojas, ketinantis užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau - ŠMIR), turi vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 patvirtintais Švietimo ir Mokslo institucijų registro nuostatais.

Švietimo tiekėjas ar laisvasis mokytojas kartu su pašymu savivaldybės administracijai užregistruoti ŠMIR pateikia atitinkamą Duomenų registravimo kortelę.

Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

1 priedas;

3 priedas.

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos