title

B78_09 Laidojimo pašalpa

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LAIDOJIMO PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04  Nr. B78-9

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio.
Pašalpa mokama mirus:
1) Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam asmeniui.
2) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą.
4) asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas.
Prašymą pateikia laidojantis asmuo raštu asmeniškai.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas(Žin., 1993, Nr. 73-1371, 2011, Nr. 77-3722).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas laidojimo pašalpai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – gimimo įrašo nuorašas).
4. Įstatai, įgaliojimas, sutartis su klientu (tais atvejais, kai kreipiasi juridinis asmuo).
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
6. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Lina Leišytė, 114 kab., tel. (8 383) 54 791, el. p. l.leisyte@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54792, el. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo/neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo laidojimo pašalpai gauti SP-5 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829).
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina laidojančio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 4 punkte.
Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo dienos.
Dėl pašalpos galima kreiptis ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo  teisės į pašalpą atsiradimo dienos.
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra