Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799Svetainės struktūra
B78_57 Didmeninė dujų

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LEIDIMŲ VERSTIS DIDMENINE PREKYBA DUJOMIS IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012 m. spalio 12 d. Nr. B78-57

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas verstis didmenine prekyba dujomis – dokumentas, suteikiantis teisę ūkio subjektui verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis.

Leidimas ūkio subjektui išduodamas toje savivaldybėje, kurioje pareiškėjas (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai) yra įregistravęs buveinę arba pareiškėjas (tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo) teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą. Kitos valstybės narės asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimo. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis didmenine suskystintųjų naftos dujų prekyba visoje šalies teritorijoje.
Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. Leidimai verstis didmenine prekyba dujomis išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams.
Leidimai išduodami asmenims, kurie atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (Žin., 2012, Nr. 16-711), (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės) 24 punkto reikalavimus ir turi technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas (Leidimų išdavimo taisyklių 21.1, 22 ir 23 punktai).
Pareiškėjas arba leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai Savivaldybei arba per kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas 2002-05-16, Nr. IX-884
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „ Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
4. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-41 (Žin., 2012, Nr. 29-1334)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis, pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. deklaraciją apie suskystintųjų naftos dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą suskystintosiomis naftos dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai suskystintųjų naftos dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
3. terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi suskystintųjų naftos dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą suskystintosiomis naftos dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai suskystintųjų naftos dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
4. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
5. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Leidimą išduodanti institucija patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą:

- registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje;

- jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis, Turto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatomis, patikrina, ar šis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Tuo tikslu raštu kreipiamasi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydami atitinkamos informacijos. Leidimus išduodanti institucija su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie kitų valstybių narių pareiškėjus Vidaus rinkos informacinės sistemos pagalba gali kreiptis į konkrečios valstybės narės atsakingą instituciją. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis;

- privalo patikrinti, ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, veiklos. Tuo tikslu kreipiamasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, prireikus, teritorinę policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašoma pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis;

- gavęs pareiškėjo ar leidimo turėtojo prašymą išduoti leidimą ar įrašyti į leidimą prekybos vietų (terminalų, sandėlių, rezervuarų), iš kurių bus vykdoma didmeninė ar mažmeninė prekyba dujomis, adresus, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ar elektroninėmis priemonėmis kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) prašydami įvertinti pareiškėjo nustatytų technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas, atitikimą;

- Valstybinės energetikos inspekcijos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina leidimus išduodančios institucijos pateiktus dokumentus dėl leidimo išdavimo ar patikslinimo, atlieka pareiškėjo prašyme nurodytų dujų prekybos vietų ir sandėlių vertinimą, ar jie atitinka teisės aktų nustatytus techninės saugos reikalavimus ir leidimus išduodančiai institucijai pateikia pažymą apie pareiškėjo Prekybos taisyklių 14 punkte nustatytų technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas, atitikimą. Informacija (pažyma) gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis. Pareiškėjas privalo sudaryti sąlygas Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnams atlikti prašyme nurodytų dujų prekybos vietų ir sandėlių vertinimą. Valstybinės energetikos inspekcijos teritorinis skyrius elektroninėmis priemonėmis praneša pareiškėjui apie ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimo datą. Pareiškėjui raštu informavus Valstybinės energetikos inspekcijos teritorinį skyrių apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas prašyme nurodytų dujų prekybos vietų ir sandėlių vertinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita vertinimo data;

- gavęs pareiškėjo ar leidimo turėtojo prašymą išduoti leidimą ar įrašyti į leidimą prekybos vietų (terminalų, sandėlių, rezervuarų), iš kurių bus vykdoma didmeninė ar mažmeninė prekyba dujomis, adresus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ar elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl pareiškėjo prašyme (deklaracijoje) nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre;

- Valstybinė darbo inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų leidimus išduodančiai institucijai pateikia išrašą iš pažymos apie pareiškėjo prašyme nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir įgaliotų techninės būklės tikrinimo įstaigų ataskaitą (išvadą) apie šių įrenginių atliktus techninės būklės patikrinimų tinkamumą naudoti. Informacija (pažyma) gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis;

- patikrina, ar pateikti dokumentai ir juose esanti informacija atitinka nustatytas reguliuojamos veiklos sąlygas ir Energetikos įstatymo nustatytus reikalavimus.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus specilaistė Vanda Aleksiejūnienė, tel.8 383 40058, el. p. vanda.aleksiejuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius, tel. (8 383) 54 762, el. p. direktorius@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo leidimą išduodančioje institucijoje.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliavos gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Bankas - AB „Swedbank“,  Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas - 52962
Paslaugos kaina – 490 EUR.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

11.*

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti elektroniniu parašu portale www.verslovartai.ltJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.