Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799Svetainės struktūra
B78_60 Mažmeninė naftos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LEIDIMŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012 m. spalio 12 d. Nr. B78-60

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais – dokumentas, suteikiantis teisę ūkio subjektui verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (degalais), suskystintosiomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms (toliau – nefasuoti naftos produktai). Išduodamas atskiras leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais konkrečioje prekybos vietoje (degalinėje). Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. Leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje. Leidimai išduodami asmenims, kurie atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (Žin., 2012, Nr. 16-711), (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės) 24 punkto reikalavimus ir turi technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas (Leidimų išdavimo taisyklių 21.3.2, 22 ir 23 punktai). Pareiškėjas arba leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, 2002-05-16 Nr. IX-884
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „ Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
4. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-41 (Žin., 2012, Nr. 29-1334)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintųjų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;
4. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;
5. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;
6. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Leidimą išduodanti institucija patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą:

- registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje;

- jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatomis, patikrina, ar šis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Tuo tikslu raštu kreipiamasi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydami atitinkamos informacijos. Leidimus išduodanti institucija su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie kitų valstybių narių pareiškėjus Vidaus rinkos informacinės sistemos pagalba gali kreiptis į konkrečios valstybės narės atsakingą instituciją. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis.

- ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, veiklos. Tuo tikslu kreipiamasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, prireikus, teritorinę policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašoma pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis;

- gavęs pareiškėjo ar leidimo turėtojo prašymą išduoti leidimą ar įrašyti į leidimą prekybos vietų (terminalų, sandėlių, rezervuarų), iš kurių bus vykdoma didmeninė ar mažmeninė prekyba, adresus, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ar elektroninėmis priemonėmis kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) prašydami įvertinti pareiškėjo nustatytų technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, atitikimą;

- Valstybinės energetikos inspekcijos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertina leidimus išduodančios institucijos pateiktus dokumentus dėl leidimo išdavimo ar patikslinimo, atlieka pareiškėjo prašyme nurodytų prekybos vietų ir sandėlių vertinimą, ar jie atitinka teisės aktų nustatytus techninės saugos reikalavimus ir leidimus išduodančiai institucijai pateikia pažymą apie pareiškėjo Prekybos taisyklių 14 punkte nustatytų technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, atitikimą. Informacija (pažyma) gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis. Pareiškėjas privalo sudaryti sąlygas Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnams atlikti prašyme nurodytų prekybos vietų ir sandėlių vertinimą. Valstybinės energetikos inspekcijos teritorinis skyrius elektroninėmis priemonėmis praneša pareiškėjui apie ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimo datą. Pareiškėjui raštu informavus Valstybinės energetikos inspekcijos teritorinį skyrių apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas prašyme nurodytų prekybos vietų ir sandėlių vertinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita vertinimo data;

- gavęs pareiškėjo ar leidimo turėtojo prašymą išduoti leidimą ar įrašyti į leidimą prekybos vietų (terminalų, sandėlių, rezervuarų), iš kurių bus vykdoma didmeninė ar mažmeninė prekyba, adresus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ar elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl pareiškėjo prašyme (deklaracijoje) nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre;

- Valstybinė darbo inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų leidimus išduodančiai institucijai pateikia išrašą iš pažymos apie pareiškėjo prašyme nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir įgaliotų techninės būklės tikrinimo įstaigų ataskaitą (išvadą) apie šių įrenginių atliktus techninės būklės patikrinimų tinkamumą naudoti. Informacija (pažyma) gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis;

- patikrina, ar pateikti dokumentai ir juose esanti informacija atitinka nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas ir Energetikos įstatymo nustatytus reikalavimus.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus specialistė Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40058, el. p. vanda.aleksiejuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius, tel. (8 383) 54 762, el. p. direktorius@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo leidimą išduodančioje institucijoje.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliavos gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Bankas - AB „Swedbank“, Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas - 52562
Paslaugos kaina – 490 EUR.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

11.*

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti elektroniniu parašu portale www.verslovartai.ltJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.