title

B78_64 Tabako mažmeninė

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012 m. spalio 12 d. Nr. B78-64

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas.
2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas.
3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybių įstatymus turinčių teisę verstis komercine ūkine veikla, filialams.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas,
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-02 nutarimas Nr. 1450 "Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo".
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių, mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2007, Nr. 72-2847).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Klientų aptarnavimo skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai per Asmenų aptarnavimo poskyrį pateikia:
1. nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau - pranešimas);
2. Tabako kontrolės įstatymo (toliau - TKĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi Įmonė).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Patikrinama įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti registravimo duomenys Jurinių asmenų registro tvarkytojo internetinėje svetainėje;

2. Nustatoma, ar:
2.1. įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams (turi būti gauta Valstybinės mokesčių inspekcijos Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažyma);
2.2. nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (turi būti gauta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma);|
2.3. negauta valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų apie nustatytus pažeidimus verčiantis tabako gaminių prekyba.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vanda Aleksiejūnienė, Turto skyriaus specialistė, (8 383) 40 058, el.p vanda.aleksiejuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Aldona Rusteikienė, Turto skyriaus vedėja, (8 383) 40 059, el.p a.rusteikiene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 dienų, patikslinama ar papildoma per 15 darbo dienų, licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai ar dublikatui išduoti, licencijai patikslinti ar papildyti, gavimo.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Licencijos išdavimas 190 EUR.
Licencijos papildymas, patikslinimas ar dublikato išdavimas 112 EUR.
Mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300;
Įmokos kodas 52462

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos išduoti licenciją forma (1)
Paraiškos patikslinti ir (ar) papildyti licenciją forma (2)
Paraiškos išduoti licencijos dublikatą forma (3)

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje. Prašymas ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti el. Parašu portale www.verslovartai.lt

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Ši paslauga apima 2 licencijų rūšių verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą:
1. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas;
2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną išdavimas.

 13

 Administracinės paslaugos teikimo veiksmų schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra