title

B78_58 Mažmeninė alkoholiniais gėrimais

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012 m. spalio 12 d. Nr. B78-58

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima 4 licencijų rūšių verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas;

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų išdavimas;

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimas.

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento išdavimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos stacionarioms specializuotoms alkoholinių gėrimų prekybos įmonėms, stacionarioms prekybos įmonėms, turinčioms specializuotus alkoholinių gėrimų prekybos skyrius, stacionarioms viešojo maitinimo įmonėms, įmonėms, norinčioms prekiauti stacionarių degalinių ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, įmonėms, norinčioms prekiauti alkoholiniais gėrimais tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, o licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, – nurodytosioms įmonėms, prekybos įmonėms, norinčioms prekiauti stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, automobiliuose-parduotuvėse, kurios aptarnauja kaimo gyventojus. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėms, įrengtoms gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę. Prekybos įmonėse draudžiama parduoti alkoholinius gėrimus nuo 22 val. iki 8 val. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (restoranuose, kavinėse, bufetuose, (įskaitant uždaruosius), baruose, atskirose prekybos salėse) licencijos verstis šia veikla išduodamos kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje viešojo maitinimo įmonės aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, išduodama viena licencija. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešbučių kavinėse, restoranuose, (bufetuose), licencijos verstis šia veikla išduodamos kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete), o kambariuose įrengti minibarai įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kur jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti minibarai. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiose kaimo gyventojus rajono Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, licencijos išduodamos verstis šia veikla kiekviename jos automobilyje-parduotuvėje, o aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 1995-04-18 Nr. I-857
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 "Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių
3. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011-09-15 sprendimas Nr. B1-178 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
4. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.
Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus;
5. patalpų nuomos sutarties, jeigu prekybos vieta yra įmonei nuosavybės teise nepriklausančiose patalpose, kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu;
6. pastato (patalpų), kuriose bus vykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ar viešojo maitinimo veikla ir kuriose šie gėrimai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą pagrindžiančių dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu;
7. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kai įmonė mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais versis iš automobilio – parduotuvės, taip pat turi pateikti prekybos grafiką ar jo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, suderintą su vietos seniūnu (-ais);
8. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą (kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu), patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio rinkliava (įmonė rinkliavą sumoka tada, kai Turto skyrius telefonu ar elektroninėmis priemonėmis praneša įmonei apie priimtą sprendimą išduoti licenciją).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Licencijos išduodamos įmonėms, neturinčioms mokestinių nepriemokų Valstybės biudžetui ir skolų VSD fondo biudžetui.
Turto skyrius, gavęs įmonės prašymą įsigyti licenciją, SODROS duomenų bazėje patikrina, ar įmonė neskolinga SODROS biudžetui, dėl skolų Valstybės biudžetui siunčia paklausimą į VMI. VMI per 10 darbo dienų privalo pateikti informaciją apie įmonių mokestines nepriemokas. Taip pat patikrina, ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus specialistė Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40 058, el. p. vanda.aleksiejuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius, tel. (8 383) 54 762, el. p. direktorius@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo leidimą išduodančioje institucijoje.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliavos gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Bankas - AB „Swedbank“, Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas - 52362
Paslaugos kaina – 490 EUR.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti elektroniniu parašu portale www.verslovartai.lt

 12

 Administracinės paslaugos teikimo veiksmų schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra