title

B78_28 Melioracijos dokumentų pateikimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO MELIORUOTOS ŽEMĖS SAVININKAMS IR KITIEMS NAUDOTOJAMS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12 Nr. B6-28

Molėtai

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas.

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas.

Žemės savininkams pateikiama visa informacija apie jų žemėse esančius melioracijos įrenginius, pridedant melioruotos žemės planus bei rinktuvų ir griovių profilius.

3.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą.

„Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D- 228 (Žin., 2004, Nr. 77-2684).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo.

Prašymas išduoti techninius dokumentus apie pareiškėjo žemėje esančius melioracijos statinius. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, patvirtinantys naudojimosi žeme faktą bei nusausintos žemės sklypo plano masteliu 1:10000 kopijos.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

Gaunami dokumentai ir informacija, numatyti Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklėse.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas.

Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Gintautas Žiukas, tel. (8 383) 54 745, el. paštas gintautas.ziukas@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas.

Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimantas Šavelis, tel. (8 383) 54 740, el. paštas rimantas.savelis@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė.

Per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai).

Paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Prašymas pildomas laisva forma.

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

Teikiama elektroninė paslauga 

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai.

Savivaldybės specialistas atsakingas už melioraciją, remdamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos parengia ir pateikia pareiškėjui šiuos dokumentus:

  • drenažo plano ištraukos kopiją masteliu 1:2000 su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;
  • šiame žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių nepriklausomai nuo nuosavybės formos, profilių kopijas;
  • drenažo bei griovio plano masteliu 1:2000 su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;
  • drenažo rinktuvų profilių kopijas;
  • paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių bei kitų statinių) kiekiai, parametrai, tai pažymint sutartiniais ženklais pareiškėjui išduodamo plano kopijoje.
    Jeigu yra būtinybė, plano kopijoje papildomai nurodomi drenažo rinktuvų skersmenys (jeigu išduodamo plano ištraukoje to nematyti), vandens nuleistuvų charakteristikos ir kiti duomenys bei pridedama Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo III skyriaus „Žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga” ištraukos kopija, taip pat institucijų, išduodančių reikalingus dokumentus ir reikalavimus darbams nusausintoje žemėje atlikti, sąrašą ir adresus.

Melioracijos statinių techniniai dokumentai ir kita informacija rengiama dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas pareiškėjui, kitas lieka savivaldybėje.

 

 

 

 

 

 

 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra