title

B78_24 Nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų nustatymas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 PADARYTŲ NUOSTOLIŲ DĖL GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ NUSTATYMAS IR ŽALOS APSKAIČIAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12    Nr. B78-24

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Gyvūnų savininkai, įtarę gyvūnų užkrečiamąją ligą, privalo nedelsdami apie tai pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) administraciniams teritoriniams padaliniams. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio vietoje įvertinami ir atlyginami gyvūnų savininkams tik tie nuostoliai, kurie susidarė nuo pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį iki jos likvidavimo.
Gyvūnų savininkai dėl nurodytų patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po oficialaus VMVT paskelbimo apie užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą kreipiasi į savivaldybių komisijas.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-646 (Žin., 2008, Nr. 141-5600; 2012, Nr. 21-975)
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones (toliau - prašymas).
2. Dokumentai, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą.
3. Draudimo įmonės pažyma, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti eilutėje Nr. 4. VMVT savivaldybės komisijai pateikia:
1. Epizootinio tyrimo duomenis, susijusius su užkrečiamosios ligos - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio nustatymu ir sunaikinimu.
2. Laboratoriniam tyrimui paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolų kopijas.
3. Galvijų savininkui išduoto leidimo paskersti gyvūną skerdykloje ir skersti vežamo gyvūno važtaraščio kopijas.
4. VMVT nurodymų dėl apribojimų ir draudimų galvijų bandai, gyvūninių maisto produktų realizavimo, apribojimo formuojant naują galvijų bandą patvirtinimo dokumentų, taip pat šių apribojimų ir draudimų panaikinimo patvirtinimo dokumentų kopijas.
5. Duomenis apie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje registruotų galvijų perkėlimą ir kaitą.
6. Skerdyklos išduotą galvijų paskerdimo, nurodant paskerstų galvijų individualius numerius, patvirtinimo dokumentą.
7. Duomenis apie rinkos kainas.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistė Ramutė Vasaravičienė, Molėtai, Vilniaus g. 44, 108 kab., tel. (8 383) 54 737, el.p. r.vasaraviciene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas  
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Savivaldybės komisija per 20 darbo dienų nuo galvijo savininko prašymo pateikimo dienos pagal VMVT pateiktus dokumentus ir galvijų savininko pateiktus dokumentus įvertina, ar galvijo savininko prašyme pateikti duomenys atlyginti nuostolius yra pagrįsti ir apskaičiuota valstybės pagalbos suma yra teisinga. Savivaldybės komisijai pareikalavus, galvijų savininkas ar VMVT per 20 darbo dienų turi pateikti papildomus dokumentus ir (arba) papildomą informaciją. Jei duomenys teisingi, savivaldybės komisijos atstovas įveda į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) informacinę sistemą duomenis apie lėšų poreikį nuostoliams už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl VMVT taikytų apribojimų ir draudimų, patirtų sunkumų, įsigyjant naujų galvijų atlyginti. Užpildytą pažymą, galvijų savininkų prašymų kopijas ir deklaracijų kopijas savivaldybės komisija teikia Agentūrai paštu.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas. Gyvūno savininkas, pildydamas prašymą, vadovaujasi Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-677 (Žin., 2010, Nr. 99- 5142)
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Paslaugos aprašas ir prašymo forma skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Paslauga yra tarpinė.
Nuostoliai gyvūnų savininkui atlyginami tik tuo atveju, jei apie gyvūnų užkrečiamosios ligos įtarimą buvo nedelsiant pranešta VMVT ir gyvūno savininkas ėmėsi visų prevencijos veiksmų.
13.   Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra