title

B78_13 Mokinio reikmenys

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-13

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 120 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai. Prašymą gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.
Sprendimą dėl mokinio reikmenų įsigyjimo skyrimo Socialinės paramos skyrius priima ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo dienos ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja mokyklas, pateikdamas sprendimo kopiją.
Pareiškėjas dėl mokinio reikmenų įsigyjimo skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams priėmimo dienos.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme Nr.X-686 (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2755);
2. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo 2010 m. vasario 18 d. B1-39 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
5.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
5.2. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
5.3. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.4. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją.
6. Kiti dokumentai.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių– apie asmens nedarbingumo lygį.
7. Kita.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja Zita Vorobjovienė, 113 kab., tel. (8 383) 54 798, el. p. z.vorobjoviene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, el. paštas g.gribauskienė@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo–paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 111-4236).
Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pateikiamas laisvos formos prašymas socialinei paramai mokiniams gauti.
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 4 punkte.
Kad mokinys gautų paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų, kai prasideda nauji mokslo metai, liepos 1 d. iki spalio 10 d. (ne ilgiau kaip iki spalio 20 d.).
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra