title

Mero patarėjo investicijoms

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės mero
2019 m. rugsėjo 12 d. potvarkiu Nr. B4-

MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mero patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

2. Mero patarėjo pareigybė reikalinga padėti Savivaldybės merui užtikrinti funkcijų, susijusių su Savivaldybės teritorijos raidos analizės rengimu, Savivaldybės ilgalaikių investicinių projektų rengimu, vykdymu ir jų įgyvendinimo kontrole.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - Savivaldybės ilgalaikių programų ir investicinių projektų įgyvendinimo ir specialiosios veiklos srities Savivaldybės mero aptarnavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2.turėti 3 metų darbo patirties verslo administravimo srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office" programiniu paketu.                 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka  šias funkcijas:

5.1. renka, sistemina ir analizuoja duomenis apie Savivaldybės investicinę aplinką,  organizuoja informacijos apie Savivaldybės veiklą investicijų bei verslo plėtros srityse rinkimą;

5.2. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, renka informaciją apie Tarybos sprendimų ekonomikos, finansų, investicijų plėtros klausimais rengimą bei įgyvendinimą, apibendrina ir analizuoja ją ir teikia išvadas Savivaldybės merui;

5.3. mero pavedimu rengia atsakymų projektus  į asmenų prašymus, pagal kompetenciją teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims;

5.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektus;

5.5. pataria Savivaldybės merui Savivaldybės įmonių veiklos klausimais;

5.6. renka ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės įstaigų ir įmonių įgyvendinamus projektus;

5.7. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose, kai svarstomi ekonomikos, finansų ir investicijų klausimai;

5.8. koordinuoja Regiono plėtros tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybėje;

5.9. rengia pagal kompetenciją Tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus;

5.10. padeda rengti Savivaldybės mero ataskaitą bendruomenei;

5.11. dalyvauja Savivaldybės darbo grupių ir komisijų veikloje, konferencijose,  susitikimuose;

5.12. koordinuoja darbą su nekilnojamojo turto vystytojais ir agentūromis bei privačiais asmenimis, kad būtų pradėta įgyvendinti rajono teritorijos bendrajame plane numatyta komercinio koridoriaus palei Vilniaus-Utenos magistralę idėja;

5.13. koordinuoja netekusių paskirties rajono objektų teritorijų ir naujų sklypų investavimo paketų rengimą, galimų investuotojų į rajoną pritraukimą,  pagrindinių komunikacijų į investavimo sklypus įrengimą bei mokestinių verslo pradžios lengvatų suteikimą;

5.14. koordinuoja bendradarbiavimą su rajono verslo bendruomene, inicijuoja mokinių verslumo įgūdžių ugdymo programų rengimą;

5.15. koordinuoja Investicijų paieškos grupės darbą, kuruoja investicijų atėjimo procesus;

5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui.


 Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-14 07:40:25