title

B78_102 Planavimo sąlygos vandens gręžiniui

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Planavimo sąlygų vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti išdavimo

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-102

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Planavimo sąlygų vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Planavimo sąlygos vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti pradedamos rengti, gavus statytojo (užsakovo) prašymą.
Prašymai registruojami Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Planavimo sąlygoms gauti statytojas (užsakovas) pateikia Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už statybos procedūrinių dokumentų rengimą, prašymą ir 4 grafoje nurodytus dokumentus.
Planavimo sąlygos vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti išduodamos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Jei statytojas (užsakovas) prie prašymo išduoti planavimo sąlygas vandens gavybos gręžiniui pridėjo ne visus dokumentus arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta.
planavimo sąlygų vandens gavybos gręžiniui parengimo ir išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pateikiami visi dokumentai.
Planavimo sąlygas vandens gavybos gręžiniui tvirtina Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyr. architektas;
Planavimo sąlygos siunčiamos laišku arba išduodamos asmeniškai savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už procedūrinių dokumentų rengimą.
Specialieji architektūros reikalavimai parengiami dviem egzemplioriais, iš kurių:
Pirmas egzempliorius išsiunčiamas laišku arba statytojo (užsakovo) ar jo įgalioto asmens parašu, atiduodamas statytojui (užsakovui) arba jo įgaliotam asmeniui asmeniškai;
Antras egzempliorius lieka Molėtų rajono savivaldybės administracijai saugoti.
Apie parengtus specialiuosius architektūros reikalavimus pareiškėjas informuojamas išsiunčiant pranešimą paštu, el. paštu ar pranešant telefonu.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LAND 4-99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr.: 112-3263) IV straipsnio 11 punktas;

2. LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.: 134-4878)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nustatytos formos paraišką vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti;

UAB „Molėtų vanduo“ sąlygas;

Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį;
Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos;
Žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartį, jei sklypas nuomojamas ar naudojamas panaudos teise;

Planuojamos statybos sklypo detaliojo plano, įregistruoto teritorijų planavimo duomenų registre, kopiją;
Sklypo bendraturčių raštiškus sutikimus;
Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus, jei neišlaikomi minimalūs leistini atstumai nuo gretimo žemės sklypo;
Banko (skolintojo) sutikimą numatomai darbų programai, jei turtas įkeistas bankui;
Sodų bendrijos sutikimą, jei sklypas yra sodininkų bendrijos teritorijoje;
Įmonės registracijos pažymėjimą, jei prašymą teikia juridinis asmuo;
Įgaliojimą pateikti prašymą, jei prašymą teikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo;
Žemės sklypo ribų planą ir kitus reikalingus dokumentus.
Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami;
Prie asmens prašymo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nustatytos formos paraišką vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti;

UAB „Molėtų vanduo“ sąlygas;

Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį;
Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos;
Žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartį, jei sklypas nuomojamas ar naudojamas panaudos teise;
Planuojamos statybos sklypo detaliojo plano, įregistruoto teritorijų planavimo duomenų registre, kopiją;
Sklypo bendraturčių raštiškus sutikimus;
Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus, jei neišlaikomi minimalūs leistini atstumai nuo gretimo žemės sklypo;
Banko (skolintojo) sutikimą numatomai darbų programai, jei turtas įkeistas bankui;
Sodų bendrijos sutikimą, jei sklypas yra sodininkų bendrijos teritorijoje;
Įmonės registracijos pažymėjimą, jei prašymą teikia juridinis asmuo;
Įgaliojimą pateikti prašymą, jei prašymą teikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo;
Žemės sklypo ribų planą ir kitus reikalingus dokumentus.
Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami;
Prie asmens prašymo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Tarvydienė, tel. (8 383) 54 759, el.p. irena.tarvydiene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54 757, el.p. gediminas.putvinskas@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 d. d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas (paraiška)
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra