title

B78_53 Įvaikinimo prašymų priėmimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYB4S ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

PRAŠYMŲ DĖL ĮVAIKINIMO PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

2012-10-12 Nr. B78-53

Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų dėl įvaikinimo priėmimas ir nagrinėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, ir norintys įsivaikinti vaiką, kreipiasi į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių. Asmens prašymas pateikiamas raštu. Skyriaus specialistas supažindina būsimus įtėvius su įvaikinimo tvarka, priima prašymą ir reikiamus dokumentus. Gavus reikiamus dokumentus ir informaciją iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apie būsimų įtėvių teistumą, skyrius raštu kreipiasi į atestuotą socialinį darbuotoją dėl asmenų pasirengimo įvaikinti vertinimo.
Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės
paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas(Žin., 2000, Nr. 74-2262)
2. Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422 (Žin., 2002, Nr. 90-3856).
3. Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1-467, (Žin., 2009, Nr. 91-3943).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie norinti įvaikinti asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė ir materialinė padėtis) ir jo šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, amžius, lytis, sveikatos būklė, įvaikinimo motyvai .
2. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.
3. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046a).
3. Santuokos liudijimo kopija; jeigu asmuo išsituokęs, teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija; jeigu asmuo našlys, sutuoktinio mirties liudijimo kopija.
4. Dokumentai apie šeimos gaunamas pajamas.
5. Pažyma apie turimą gyvenamąjį būstą.
6. Pažymos apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą.
7. Sutuoktinio rašytinis sutikimas įvaikinti, kai vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju pateikiama teismo sprendimo kopija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis specialistas) ir nereikalauti
iš asmens
1. Informacija iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie būsimų įtėvių ir faktiškai kartu su jais gyvenančių asmenų teistumą (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, www.ird.lt)
2. Informacija iš teritorinės policijos įstaigos apie būsimų įtėvių padarytus administracinius teisės pažeidimus.
Administracinės paslaugos teikėjas E. Kralikevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 383) 40 064, mob. 8 612 616 58, el. p. e.kralikeviciene@moletai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Jūratė Dilienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, tel. (8 383) 40 056, mob. 8 656 53681, el. p. j.diliene@moletai.lt
Administracinės paslaugos teikimo trukmė 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos.
Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys Prašymo forma
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Vaiko teisių apsaugos skyrius atlieka įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką pradinį įvertinimą. Jeigu įvaikintojui reikalingi mokymai, skyrius, nenustatęs aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti įvaikintoju (vaiko teisių apsaugos specialistas patikrina, ar įvaikintojai nėra teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, ar jiems nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia, ar jie nebuvo vaikų globėjais, (rūpintojais) ir ir globa (rūpyba) nebuvo panaikinta dėl jų kaltės, ar neserga Kontraindikacijų sąraše nurodytomis ligomis, kuriomis sirgdami negalėtų įvaikinti vaiko), raštu kreipiasi į atitinkamą įstaigą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo, mokymų organizavimo ir išvados Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikimo. Gavęs išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, skyrius kreipiasi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įvaikintojų įrašymo į Norinčių įvaikinti Lietuvos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą eilės tvarka pagal dokumentų gavimo iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus datą ir apie tai informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių.
Lietuvos Respublikos pilietis į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą neįrašomas, kai jis nori įvaikinti sutuoktinio vaiką arba yra vaiko giminaitis.
  Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra