title

B78_77 Prašymų dėl medžiojamų gyvūnų žalos priėmimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SENIŪNIJOS

PRAŠYMŲ DĖL MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO PRIĖMIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-15   Nr.B78-77 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nustatymo priėmimas
2 Administracinių paslaugų apibūdinimas Paslaugos gali kreiptis subjektai, kurių pasėliai ir miškas nukentėjo nuo medžiojamųjų gyvūnų.
3 Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 97-4303).
2. Molėtų rajono administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr.B6-190 ‚Dėl Molėtų rajono savivaldybės laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytų n uostulių patvirtinimo ir žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos įvertinimo, nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Molėtų rajono administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr.B6-6 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2009 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. B6-191 „Dėl laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo“
4. Molėtų rajono administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr.B6-7 ‚Dėl Molėtų rajono savivaldybės laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytų n uostulių patvirtinimo ir žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos įvertinimo, nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos įvertinimo, nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. Molėtų rajono administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr.B6-275 „Dėl Molėtų rajonon savivaldybės administracijos direktoriaus2009 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 190 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytų n uostulių patvirtinimo ir žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos įvertinimo, nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.
4 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Laisvos formos prašymas.
2. Žemės, kurioje padaryta žala, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, privačios žemės sklypų panaudos sutartys, žemės sklypo planas.
5 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai.
Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti komisijos nuostoliams atlyginti sudarymą,.
6 Administracinės paslaugos teikėjas

Alantos seniūnijoje specialistė Rita Jūronienė, tel. (8 383) 58 180, mob. 8 656 95592, Turgaus a. 9, 33037, Alantos mstl. Molėtų r. sav.,el.p. alanta@moletai.lt.

Balninkų seniūnijoje ūkio plėtros specialistė Aurelija Pacevičienė, tel.(8 383) 44 218 mob. 8 618 62421 Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav., el.p. balninkai@moletai.lt

Čiulėnų seniūnijoje specialistė Aldona Pušinienė, tel. (8 383) 44 118 mob. 8 656 95594 Toliejų g.16, 33352, Toliejų k. Molėtų r. sav., el.p. ciulenai@moletai.lt

Dubingių seniūnijoje specialistė Genoefa Lukšienė, tel. (8 383) 47 141 mob. 8 656 95650 Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl. Molėtų r. sav., e l.p. dubingiai@moletai.lt

Giedraičių seniūnijoje specialistė Svetlana Sukackienė, tel. (8 383) 55 141 mob. 8 656 95651 Vilniaus g. 26, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav. el.p. giedraiciai@moletai.lt

Inturkės seniūnijoje specialistė Vanda Liubertienė, tel. (8 383) 43 742 mob.8 656 95652 Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl. Molėtų r. sav., el.p. inturke@moletai.lt

Joniškio seniūnijoje specialistė Alvyra Bražiūnienė, tel. (8 383) 59 123 mob. 8 656 95653 Arino g. 3, 4160, Joniškio mstl. Molėtų r. sav., el.p. joniskis@moletai.lt

Luokesos seniūnijoje specialistė Jadvyga Kazlauskienė, tel. (8 383) 54 662 mob. 8 656 95654, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai, el.p. luokesa@moletai.lt

Mindūnų seniūnijoje specialistė Jūratė Vyšniauskienė, tel. (8 383) 48 012 mob. 8 656 95657, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k. Molėtų r. sav., el.p. mindunai@moletai.lt

Suginčių seniūnijoje specialistė Sigutė Lisauskienė, tel. (8 383) 56 142 mob. 8 656 95658 Taikos g. 24, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav., el.p. suginčiai@moletai.lt

Videniškių seniūnijoje ūkio plėtros specialistė Marytė Baranauskienė, tel. (8 383) 43 122 mob. 8 656 95659, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav., el.p. videniskiai@moletai.lt

7 Administracinės paslaugos vadovas Alantos seniūnijoje seniūnas Aidonas Užubalis, Turgaus a. 9, 33037, Alantos mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 58 180; mob. 8 652 16106; el.p. alanta@moletai.lt

Balninkų seniūnijoje seniūnė Virginija Pusvaškienė, Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44241; mob. 8 685 70093, el.p. balninkai@moletai.lt

Čiulėnų seniūnijoje seniūnė Danguolė Telksnienė, Toliejų g. 16, 33352, Toliejų k. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44 118; mob. 8 698 43181, el.p. ciulenai@moletai.lt

Dubingių seniūnijoje seniūnas Kęstutis Kaminskas, Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 47 141; mob. 8 698 41871, el.p. dubingiai@moletai.lt

Giedraičių seniūnijoje seniūnas Vytautas Valansevičius, Vilniaus g. 26, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 55 141; mob. 8 698 41863, el.p. giedraiciai@moletai.lt

Inturkės seniūnijoje seniūnė Almutė Navickienė, Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43742; mob. 8 69841829, el.p. inturke@moletai.lt

Joniškio seniūnijoje seniūnas Rimantas Verbaitis, Arino g. 3, 4160, Joniškio mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 59 142; mob. 8 698 41853,el.p. joniskis@moletai.lt

Luokesos seniūnijoje seniūnė Laimutė Repečkienė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai Tel. (8 383) 54 663; mob.8 698 41853, el.p. luokesa@moletai.lt

Mindūnų seniūnijoje seniūnė Virginija Salapėtienė, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k. Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 48 642; mob. 8 698 18775, el.p. mindunai@moletai.lt

Suginčių seniūnijoje seniūnė Nijolė Jauneikienė, Taikos g. 24, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 56 142; mob. 8 699 85239, el.p. suginčiai@moletai.lt

Videniškių seniūnijoje seniūnė Genovaitė Mozūrienė, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43 697; mob. 8 698 41861, el.p. videniskiai@moletai.lt

8 Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama ne vėliau kaip per 7 darbo dienos
9 Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintinai
10 Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos
11 Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Aprašas ir prašymo forma skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
12 Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Paslauga - tarpinė
13 Paslaugos teikimo schema  


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra