title

B78_100 Rašytinis pritarimas statinio projektui

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimas

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-100

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir kiti dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba” (www.planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus laukus, nurodytose vietose ir pridedant privalomus pateikti dokumentus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais. Per 3 darbo dienas įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas patikrina ir jei įvykdyti visi reikalavimai prašymas užregistruojamas IS „Infostatyba” ir per 2 darbo dienas joje paskelbiami subjektai privalantys pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams. Projektą tikrinantis asmuo per nustatytą tikrinimo terminą paskelbia savo pritarimą ar nepritarimą projektui. Jei per projekto patikrinimo terminą projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pateikti dokumentai grąžinami statytojui. Jei projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai statybą leidžiantis dokumentas yra išduodamas.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401);

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr.116-5944; 2011, Nr.61-2915, Nr.124-5893; 2012, Nr. 96-4934);

STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr.115-5903);

STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr.115-5904);

STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr.115-5902; 2012, Nr. 96-4933);

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr.119-5372);

STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr.58-2611).

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2391);

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas (Žin., 2004, Nr.4-40);

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr.22-652).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytiniam pritarimui statinio projektui gauti pateikiami dokumentai:

1. Prašymas (nustatytos formos);

2. Statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu ;

3. Statinio kadastro duomenų byla (kapitalinio remonto, rekonstravimo, griovimo ir paskirties keitimo atvejais);

4. Statinio bendraturčių sutikimas;

5. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise (šio dokumento nereikia statinio kapitalinio remonto, paprastojo remonto ir statinio griovimo atvejais);

6. Sutartis su žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju, jeigu kitą žemės sklypą numatoma laikinai naudoti statybų metu (inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms tiesti ir kt.);

7. Dokumentas, patvirtinantis įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą (kai yra surašytas savavališkos statybos aktas).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Per nustatytą tikrinimo terminą projektą tikrinančių asmenų atsakymai apie pritarimą ar nepritarimą (motyvuotą su nustatytais reikalavimų pažeidimais) statinio projektui.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Tamulienė, tel. (8 383) 54 788, el. paštas jurate.tamuliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyr. architektas Gediminas Putvinskas tel. 8383 54757, el. paštas g.putvinskas@moletai.lt;

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Rašytinis pritarimas statinio projektui išduodamas:

1) 20 darbo dienų – ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;

2) 10 darbo dienų – neypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;

3) 5 darbo dienos – kitais, negu šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais, atvejais.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis 2000-12-15 LietuvosRespublikos nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta už rašytinį pritarimą (kai jis yra reikalingas ) – 37 EUR.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas: 53062
Kodas :7300
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Bankas: Swedbank AB

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma nustatyta statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 3 priede. Prašyme nurodomi duomenys apie statytoją, projektuotoją, statinio projektą, statybos vietą, statinius ir statybos rūšis.
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra