title

* Skelbiama UAB "Molėtų šiluma" nepriklausomų valdybos narių atranka

DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 167610175, adresas: Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai:

1. Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius:

1.1. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą;

1.2. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą.

1.3.vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją šilumos ūkio srityje, vietą.

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.moletusiluma.lt  

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB „Molėtų šiluma“, Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai, II aukštas, ekonomistės kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 14.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;

2.2. elektroniniu paštu  ms@moletusiluma.lt , nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Molėtų šiluma“, Mechanizatorių  g. 7, LT-33114 Molėtai.

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius:

4 (ketverių) metų kadencija.

5. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą:

7.1.1. turėti kompetencijos finansų (finansų valdymo, finansų analizės ) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, darbo finansų konsultavimo, finansų ar ekonominės analizės  srityse patirtis;

7.1.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

7.1.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.1.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.2. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą:

7.2.1. turėti kompetencijos įmonės strateginio planavimo, organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirties. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų darbo juridinio asmens kolegialiame organe, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;

7.2.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

7.2.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.2.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.3. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją šilumos ūkio srityje, vietą:

7.2.1. turėti žinių garo ir karšto vandens gamybos ir tiekimo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų darbo minėtos ūkio šakos juridinio asmens kolegialiame organe, darbo minėtos ūkio šakos juridinio asmens vadovu, darbo minėtos ūkio šakos juridinio asmens struktūrinio padalinio vadovu patirtis;

7.2.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

7.2.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.2.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

PASTABOS:

1. Kandidatai prašyme privalo nurodyti į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 1.1-1.3 papunkčiuose kandidatuoja.

2. Jei kandidatas pretenduoja dalyvauti atrankoje į kelias nepriklausomo valdybos nario vietas šioje Bendrovėje, jis turi pateikti atskirus prašymus kiekvienai nepriklausomo valdybos nario vietai.

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Molėtų rajono savivaldybės interneto svetainėje (/)  dienos, t. y. iki 2019 m. liepos 11 d.

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) L.e.p. direktorius Rimantas Grainys,   rimas@moletusiluma.lt tel. (8 698) 32650,

el. paštas: ms@moletusiluma.lt

2) Buhalterė- kadrų inspektorė Irena Džiužienė, tel. (8 383) 51170,

el. paštas: irena@moletusiluma.lt ;

11. Kita informacija:

Prieš skiriant kandidatą į Uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ valdybos nario pareigas, bus tikrinamas jo atitikimas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytiems kriterijams, Asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 447, nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos