title

B78_36 Užsienio santuokos apskaita

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADAMINISTRACIJA

UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTOS SANTUOKOS ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012- 10-12  Nr. B78-36

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos liudijimo išrašymą.
Lietuvos Respublikos piliečiai po1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijoje įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą abiejų sutuoktinių arba vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu sutuoktiniai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka įtraukiama į apskaitą paskutinės jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII- 1725
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą (jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis-užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą).
2. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
3. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui)
4. Sutuoktinio mirties dokumentas (našliui)
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 21 Lt.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas (pridedamas)
11. Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra