title

B78_18 Vienkartinė parama

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIENKARTINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-18

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisę į vienkartinę paramą turi:
 1. šeimos, auginančios vaikus ir neturinčios jokio pragyvenimo šaltinio;
 2. sunkiai sergantys asmenys, kai gydymuisi trūksta lėšų;
 3. asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų;
 4. kiti asmenys, kai būtina skubi socialinė pagalba (dėl stichinės nelaimės, skurdo, benamystės, asmens dokumentų sutvarkymo ir kitais atvejais)
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. B1-38. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai).
 4. Pensininko, invalidumo pažymėjimas, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma.
 5. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą.
 6. Pažymos apie kiekvieno šeimos nario pajamas už 3 paskutinius mėnesius (darbo užmokestis, alimentai, dividendai, stipendija, nedarbo draudimo pašalpa ir kt.) arba, jei pajamų šaltinis pasikeitęs, pajamas to mėnesio, nuo kurio prašoma skirti pašalpą.
 7. Pažyma iš mokymo įstaigos (jei šeimoje yra besimokančių vaikų nuo 16 m.).
 8. Pažyma apie nuomojamą žemės plotą.
 9. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba tesimo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo.
 10. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.
 11. Asmenys, vykdantys individualią veiklą ar turintys verslo liudijimus, pateikia pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, El. p. grt@vrm.lt).
 2. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro (V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius, el. p. info@registrucentras.lt).
 3. Pažyma iš valstybės įmonė ,, Regitra“ apie turimas transporto priemones (Liepkalnio g. 97, LT -02101 Vilnius, el. p. info@regitra.lt.
 4. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (,,Sodros“) duomenų bazės apie gaunamą ar negaunamą motinystės pašalpą (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, el. p. sodrainfo@sodra.lt).
 5. Pažyma iš Lietuvos darbo biržos duomenų bazės apie gaunamas ar negaunamas nedarbingumo išmokas (Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius, el. p. info@ldb.lt)
6. Administracinės paslaugos teikėjas Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, el. p. g.gribauskiene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, el. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas laisva forma
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienkartinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė.
Socialinės paramos skyriaus specialistai ir seniūnijos įvertina pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikina piliečio asmens tapatybe. Patikrinama ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).
Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie vienkartinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 4 punkte.
13.