Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Lietuviškai English
Į pradžią MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799
Prisijungimas gyventojams

Naujienų prenumerata


TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA
Jungti transliaciją
VAIZDO ĮRAŠAI
Žiūrėti įrašus
VAIZDO KONFERENCIJA
Žiūrėti konferenciją

B1_135 Dėl socialinių paslaugų aprašo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2010 m. rugsėjo 23 d. Nr. B1-135
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510),
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. B1-130 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Meras

Algimantas Žiukas

  
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d.
sprendimu Nr. B1-135
 
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja kreipimosi dėl socialinių paslaugų tvarką, socialinių paslaugų poreikio nustatymą, socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą, asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymą, atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas sąlygas ir atvejus, pagalbos pinigų mokėjimą, finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimą ir kitas sąlygas.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.
3. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos toms socialinėms paslaugoms, kurias planuoja, skiria, administruoja Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius), kurių poreikį asmeniui (šeimai) nustato Molėtų socialinės paramos centro (toliau – Centro) ir kitų įstaigų teikiančių socialines paslaugas socialiniai darbuotojai ir kurių teikimas finansuojamas iš Molėtų rajono savivaldybės (toliai – Savivaldybės) biudžeto ar Savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti. Už kitas privačiai ar papildomai asmens (šeimos) pageidavimu teikiamas socialines paslaugas mokama paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio) ir socialinių paslaugų įstaigos tarpusavio susitarimu.
4. Socialinės paramos skyrius administruoja socialinių paslaugų organizavimą, pagal gyventojų socialinių paslaugų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kasmet sudaro ir Molėtų rajono savivaldybės tarybai (toliau – Tarybai) teikia tvirtinti rajono savivaldybės socialinių paslaugų planą bei kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.
5. Socialines paslaugas rajono savivaldybėje teikia Centras, Molėtų rajono Alantos senelių globos namai, Molėtų vaikų globos namai ir kiti Socialinių paslaugų kataloge nustatyti socialinių paslaugų teikėjai.
6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 
II. KREIPIMOSI DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TVARKA
 
7. Savivaldybėje socialinės paslaugos teikiamos socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, vaikus globojančioms šeimoms, krizinėje situacijoje esančioms šeimoms ir jų nariams, kitiems asmenims ir jų šeimoms, atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus ir nustatytus socialinių paslaugų poreikius.
8. Dėl socialinių paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) raštu kreipiasi į Centrą ir pateikia šiuos dokumentus:
8.1. užpildytą Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 formą), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“
8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
8.3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).
9. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo (rūpintojo) prašymas nebūtinas, kai kreipiamasi dėl informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinių bei kitų bendrųjų socialinių paslaugų.
10. Kitų savivaldybių gyventojai į Centrą gali kreiptis dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui.
11. Kai asmuo dėl sveikatos, neįgalumo ir kitų objektyvių priežasčių negali kreiptis dėl socialinių paslaugų į Centrą, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS
 
12. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato Centro socialiniai darbuotojai.
13. Tais atvejais, kai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma specialistų komisija.
14. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, ir ne rečiau kaip kartą per metus nustato socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai.
15. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis dėl socialinės priežiūros nustatomas per 14 kalendorinių dienų, dėl socialinės globos – per 30 kalendorinių dienų nuo asmens (šeimos) Prašymo – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti gavimo dienos. Esant reikalui, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu socialinės globos poreikio nustatymo terminas gali būti pratęsiamas.
16. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu ir Socialinės globos poreikio likusiam be tėvų globos vaikui, socialinės rizikos vaikui, vaikui su negalia, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmeniui, socialinės rizikos suaugusiam asmeniui nustatymo metodikomis.
17. Socialinių paslaugų, kurios teikiamos papildomai asmens (šeimos) pageidavimu, poreikis nevertinamas. Taip pat poreikio vertinti nebūtina, jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas.
 
IV. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS
 
18. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo bei pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ir nutraukimo priima Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
19. Sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Savivaldybės administracijai dienos.
20. Sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Savivaldybės administracijai dienos.
21. Jeigu laikinai nėra galimybės teikti socialines paslaugas Savivaldybės pavaldumo socialinėse įstaigose, asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti paslaugas eilę pagal sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens prašymo-paraiškos gavimo datą).
22. Asmeniui (šeimai) socialinės paslaugos:
22.1. sustabdomos:
22.1.1. asmens (šeimos), globėjo ar rūpintojo raštišku prašymu;
22.1.2. išvykus gydytis;
22.1.3. išvykus paviešėti pas gimines, artimuosius, draugus ir kt.
22.2. nutraukiamos:
22.2.1. asmens (šeimos), globėjo ar rūpintojo raštišku prašymu;
22.2.2. pasibaigus sutarties dėl socialinių paslaugų teikimo terminui;
22.2.3. grubiai pažeidus socialinių paslaugų įstaigos vidaus tvarkos taisykles;
22.2.4. paaiškėjus, kad asmuo (šeima), globėjas ar rūpintojas sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas;
22.2.5. išvykus nuolat gyventi į kitą savivaldybę, užsienio valstybę;
22.2.6. atsisakius mokėti už socialines paslaugas;
22.2.7. mirus;
22.2.8. pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui tenkinti;
22.2.9. nesudarant sąlygų teikti socialines paslaugas (neįsileidžiant darbuotojo, nepriimant teikiamos pagalbos ir pan.);
22.2.10. susirgus užkrečiama liga;
22.2.11. kitais atvejais, kai paslaugų gavėjas netenka teisės gauti socialines paslaugas.
23. Sprendimas sustabdyti ar nutraukti socialinių paslaugų teikimą priimamas nuo tos dienos, kai gaunama informacija apie Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą.
24. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo sustabdytos socialinės paslaugos, socialinių paslaugų įstaiga pakartotinai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir teikia išvadas Savivaldybei.
25. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.
26. Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytomis socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) nuostatomis, atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus, poreikius ir savarankiškumo lygį.
 
V. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ), GAUNANTĮ SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS
 
27. Informacijai kaupti Socialinės paramos skyriuje užvedama asmens (šeimos) registracijos kortelė. Kortelėje įrašomos socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvados ir informacija apie socialinių paslaugų skyrimą.
28. Kortelės duomenys atnaujinami atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų, kortelė papildoma.
29. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, kortelės ir dokumentų kopijos persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.
30. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialines paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens byloje.
 
VI. MOKĖJIMAS UŽ BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS
 
31. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociokultūrinės paslaugos teikiamos nemokamai.
32. Už kitas bendrąsias socialines paslaugas (asmens higienos ir priežiūros, transporto, maitinimo ir kt.) asmenys (šeimos) moka pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą tų paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas tvarką.
33. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, visos bendrosios socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.
34. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už dvigubą VRP dydį.
 
VII. MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ
 
35. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai.
36. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už VRP dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai.
37. Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.
38. Asmens mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai socialinė priežiūra teikiama šeimai, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų šeimos pajamų.
39. Asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai socialinė priežiūra teikiama šeimai, kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis šeimai neturi viršyti 5 procentų šeimos pajamų.
40. Už socialinės priežiūros paslaugas asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP dvigubą dydį, už teikiamas paslaugas moka:
40.1. 30 procentų paslaugos kainos, jei pajamos – nuo 2 iki 3 VRP dydžių;
40.2. 50 procentų paslaugos kainos, jei pajamos – nuo 3 iki 4 VRP dydžių;
40.3. 80 procentų paslaugos kainos, jei pajamos – nuo 4 iki 5 VRP dydžių;
40.4. 100 procentų paslaugos kainos, jei pajamos – virš 5 VRP dydžių.
41. Molėtų rajono Centro teikiamų pagalbos į namus paslaugų kaina tvirtinama Centro teikimu Tarybos spendimu.
42. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, per mėnesį tenkančios vienam šeimos nariui) negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.
 
VIII. PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS
 
43. Kai vaikus globoja (jais rūpinasi) vaikus globojančios šeimos arba bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) veiksmingiau organizuoti pinigais, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.
44. Pagalbos pinigai gali būti skiriami:
44.1. suaugusiam asmeniui su negalia ir, ar senyvo amžiaus asmeniui (šeimai) susimokėti už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, kurią asmeniui (šeimai) gali suteikti kiti asmenys, šias atvejais:
44.1.1. kai dėl objektyvių priežasčių paslaugų teikti neturi galimybės Centro socialiniai darbuotojai;
44.1.2. kai šeimos narys, globėjas, rūpintojas ar kitas asmuo laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, mokymosi ir kt.) negali prižiūrėti asmens, kuriam reikalinga priežiūra.
44.2. vaiką ar vaikus globojančiai šeimai už vaikų globą (rūpybą).
45. Socialinės priežiūros paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus tik asmens (šeimos) sutikimu.
46. Socialinės paslaugos keičiamos į pagalbos pinigus, kuriais asmuo (šeima) susimoka už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, tik asmens (šeimos) sutikimu.
47. Aprašo 44.1. punkte nurodytais atvejais pagalbos pinigai neskiriami, jei asmeniui nustatyti specialieji nuolatinės slaugos ir specialieji nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir asmuo gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją.
48. Aprašo 44.1. punkte nurodytais atvejais asmuo gautus pagalbos pinigus gali skirti kitam asmeniui už suteiktą pagalbą namuose ir kasdieniniame gyvenime. Pagalbos pinigai negali būti skirti socialinių paslaugų įstaigos darbuotojui, šeimos nariui ar artimam giminaičiui.
49. Aprašo 44.1. punkte nurodytais atvejais pagalbos pinigų suma vienam asmeniui per mėnesį negali būti didesnė už bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros, kurių poreikis nustatytas asmeniui (šeimai), kainą.
50. Aprašo 44.1 punkte nustatyti pagalbos pinigai skiriami ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui. Esant reikalui, mokėjimo terminas gali būti pratęstas.
51. Aprašo 44.2 punkte nurodytais atvejais pagalbos pinigų suma yra lygi:
51.1. 1 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiui, kai šeimoje globojamas (rūpinamas) vienas vaikas;
51.2. 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką, kai šeimoje globojami (rūpinami) du ir daugiau vaikų.
52. Aprašo 44.2 punkte nustatyti pagalbos pinigai skiriami globos (rūpybos) laikotarpiui.
53. Nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, priimamas sprendimas dėl pagalbos pinigų mokėjimo nutraukimo ir pagalbos pinigų pakeitimo į socialines paslaugas, kurioms nustatytas asmens (šeimos) poreikis.
 
IX. MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ
 
54. Asmens mokėjimo už dienos socialinę globą dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens pajamas.
55. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
56. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos neviršija trigubo VRP dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
57. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija trigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.
58. Mokėjimo už trumpiau nei kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas dienos socialinę, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja dienos socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal teisės aktų nustatytas rekomendacijas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
59. Dienos socialinės globos paslaugų gavėjas ar jo globėjas (rūpintojas) apmoka už praėjusį mėnesį suteiktas socialines paslaugas pagal sutartyje nustatytas sąlygas.
 
X. MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ
 
60. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos nemokamai:
60.1. socialinės rizikos vaikams;
60.2. likusiems be tėvų globos vaikams;
60.3. socialinės rizikos suaugusiems asmenims krizių atvejais 30 kalendorinių dienų, kai jie patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jų fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei.
61. Kiti asmenys (suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, vaikai su negalia, socialinės rizikos asmenys) už trumpalaikę socialinę globą moka 80 procentų gaunamų asmens pajamų.
62. Mokėjimo už trumpiau nei kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.
 
XI. MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ
 
63. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui teikiamos nemokamai.
64. Kiti asmenys (suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir vaikai su negalia) už ilgalaikę socialinę globą moka 80 procentų gaunamų asmens pajamų.
65. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
66. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą.
67. Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip trims paroms, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.
68. Asmenys, pradėję gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2006 m. liepos 1 d., už ilgalaikę socialinę globą moka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 111 „Dėl Apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirtinimo (Žin., 1998, Nr. 12-278), išskyrus tuos atvejus, kai jiems nustatytas mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis yra didesnis už nustatytąjį pagal šį Aprašą.
 
XII. ASMENS (ŠEIMOS NARIŲ) FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS
 
69. Asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
70. Duomenis apie asmens (šeimos) pajamas ir turtą pateikia pats asmuo (šeima), ar jo globėjas (rūpintojas), išskyrus duomenis, kuriuos Savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis.
71. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.
72. Asmens (šeimos), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančio (-s) socialinę pašalpą, finansinės galimybės nevertinamos.
73. Kai asmeniui skirtos ilgalaikės socialinės globos paslaugos ir jis yra įrašytas į eilę asmenų, pageidaujančių apsigyventi globos įstaigoje, asmens finansinės galimės vertinamos pakartotinai gavus siuntimą į globos įstaigą.
74. Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmes asmens (šeimos) fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, asmens finansinės galimybės vertinamos po to, kai nustatomas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis ir jam skiriamos socialinės paslaugos.
75. Socialines paslaugas gaunantis asmuo ar jo globėjas (rūpintojas) pagal sutartyje numatytas sąlygas praneša Socialinės paramos skyriui apie asmens (šeimos) pajamų, asmens turto pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką.
76. Gavus informaciją apie asmens (šeimos) pajamų pokyčius per socialinių paslaugų gavimo laiką, finansinės galimybės iš naujo vertinamos ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo.
77. Gavus informaciją apie jau gaunančio ilgalaikę socialinę globą asmens turto pokyčius, finansinės jo galimybės iš naujo įvertinamos ne vėliau kaip per vienerius metus nuo minėtos informacijos gavimo.
78. Socialinės paramos skyrius turi teisę asmens (šeimos), gaunančio socialines paslaugas, finansines galimybes iš naujo vertinti savo ar socialines paslaugas asmeniui (šeimai) teikiančios socialinių paslaugų įstaigos iniciatyva.
79. Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, asmens pajamos ir turtas vertinami vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
XIII. ATLEIDIMAS NUO MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS
 
80. Asmens mokėjimo dydis už socialines paslaugas gali būti mažinamas arba asmuo atleidžiamas nuo mokėjimo už minėtas paslaugas šiais atvejais:
80.1. asmuo didžiąją dalį pajamų išleidžia gydymui (pateikiami pateisinami dokumentai);
80.2. po gaisro, stichinių nelaimių patirti nuostoliai (pateikiami tai patvirtinantys dokumentai);
80.3. kitais nenumatytais atvejais.
81. Asmuo pagedaujantis už socialines paslaugas mokėti ne visą nustatytą sumą arba jas gauti nemokamai, pateikia raštišką prašymą Socialinė paramos skyriui.
82. Socialinės paramos skyrius surinkęs reikiamą informaciją apie asmenį (šeimą) teikia Tarybai siūlymą mažinti asmens mokėjimo dydį už socialines paslaugas arba atleisti jį nuo mokėjimo už minėtas paslaugas.
 
XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
83. Asmens (šeimos) ir Savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo (rūpintojo) ir Savivaldybės sutartimi. Sutartyje nustatyti konkretūs asmens (šeimos) mokėjimo už socialines dydžiai pinigine išraiška ir mokėjimo tvarka, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimo iš naujo dėl asmens (šeimos) pajamų ir asmens turto pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimo laiką, sąlygos. Pasirašant sutartį Savivaldybę atstovauja Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
84. Centro socialinių darbuotojų išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio skirti socialines paslaugas nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
85. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
86. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
87. Socialinių paslaugų įstaigos atsako už lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, tinkamą panaudojimą.
88. Savivaldybės kontrolierius kontroliuoja savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų įstaigoms socialinių paslaugų teikimui, panaudojimą pagal paskirtį.


Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
https://www.moletai.lt/m/m_comments/files/ajax.php
B1_135 Dėl socialinių paslaugų aprašo

 

 
© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.