title

Angelo sparnai, gerumas ir šypsenos Savivaldybės padėkos ir labdaros vakare

 

Gruodžio 28 dieną Alantos technologijos ir verslo mokykloje tradiciškai surengtas Molėtų rajono savivaldybės padėkos ir labdaros vakaras, kuriame pagerbti  ryškiausi, aktyviausi, pilietiškiausi, versliausi, darbščiausi, dosniausi, kuriantys gėrį ir grožį rajono gyventojai.

Šventę pradėjęs meras apžvelgė parėjusius metus, pasidžiaugė juos ženklinusia prasminga Lietuvos 100-mečio sukaktimi,  prasmingais ir gražiais darbais, už kuriuos dėkojo visiems Molėtų krašto žmonėms. Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Petras Čimbaras, mylėti savo artimą ir pagal išgales jam padėti kvietė Molėtų parapijos klebonas dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas. O padėti tą vakarą buvo kviečiama Giedraičiuose gyvenančiai Kešių šeimai, kurios mažyliu sūnui, sergančiam onkologine liga, labai reikalinga parama.

 

Iškilmingiausia vakaro dalis - Molėtų rajono garbės piliečių vardų regalijų įteikimas. Šiais metais savivaldybės taryba  Molėtų rajono garbės piliečių vardus suteikė menotyrininkei Aurelijai Rusteikienei ir verslininkui Aurelijui Rusteikai už Dubingių bažnyčios atstatymo iniciatyvą, didžiausią mecenatystės projektą Molėtų krašte, istorinio Dubingių miestelio gaivinimą ir itin svarų indėlį kuriant Molėtų rajono gyventojų kultūrinę, socialinę bei dvasinę gerovę. Padėkos vakaro metu garbės piliečiams įteiktos regalijos ir austos vardinės juostos.

Iškilmingą, pagarbią ir šiltą vakaro nuotaiką kūrė Molėtų kultūros centro teatro studija „Remarka", vadovė Jolanta Žalalienė; Šokių ir laisvalaikio studija „Dorada", vadovė Daiva Gerojimaitė;  dainininkė Iveta Svilainytė, grupė „Alsūnė , vadovė Rita Pelakauskienė, Molėtų kultūros centro folkloro ansamblis „Malkesta", vadovė Audronija Kibickienė; ansamblis „A Cappella", vadovė Violeta Zutkuvienė; šventės režisierė ir vedančioji Rasa Lukošiūnaitė.

 Meras įteikė 13 Padėkos angelų Molėtų kraštą kuriantiems ir puoselėjantiems žmonėms:

Algimantui  Pečiukaičiui, savanoriui, fotografui - už savanorystę, bendruomeniškumo, pilietiškumo ir patriotiškumo sklaidą bei Molėtų krašto garsinimą. Albertui  Bulkai, Molėtų menų mokyklos mokytojui - už aukštus ilgamečio kūrybingo pedagoginio darbo rezultatus, jaunųjų menininkų ugdymą, Molėtų menų mokyklos tradicijų kūrimą, puikų vadovavimą pučiamųjų instrumentų orkestrui ir aktyvią koncertinę veiklą. Vidui Stepanavičiui, skulptoriui, Molėtų menų mokyklos mokytojui - už aktyvų dalyvavimą Molėtų krašto kultūriniame ir kūrybiniame gyvenime, originalių idėjų įgyvendinimą, pilietiškumą, jaunų žmonių vertybių brandinimą ir puoselėjimą. Vidai ir Algimantui Gečiams, globojantiems kitų šeimų 8 vaikus - už meilės savo ir globojamiems vaikams kupinas širdis, nepailstamą žmogiškųjų vertybių ugdymą ir puoselėjimą didelėje draugiškoje šeimoje, sukurtus jaukius namus, nuolat atvirus ir priimančius į gyvenimą jau palydėtus bei dar auginamus, auklėjamus ir mokomus vaikus. Virgilijui Rimavičiui, Giedraičių gydytojui - už pirmosios privačios pirminės sveikatos priežiūros įstaigos įkūrimą Molėtų rajone, jautrumą, nuoširdumą, dėmesingumą pacientams, jiems suteiktą viltį ir išgydytas ligas, atsakingą darbą sergint Molėtų krašto žmonių sveikatą. Viktorijai Kazlienei, Molėtų krašto muziejaus direktorei - už originalias idėjas ir iniciatyvas muziejiniame darbe, Molėtų krašto garsinimą ir jo istorinės, visuomeninės ir kultūrinės atminties įprasminimą leidiniuose, ryšių palaikymą su išeivija ir kraštiečiais, tautodailės, amatų ir profesionalaus meno puoselėjimą bei nuoširdų indėlį kuriant Lietuvos valstybės 100-mečiui skirtą leidinį „Molėtai 1918-2018". Balninkų seniūnei Virginijai Pusvaškienei - už atsakingą, jautrų rūpestį Balninkų seniūnijoje gyvenančiais žmonėmis, brandžių Molėtų kraštą garsinančių pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą ir gražų vietos bendruomenės telkimą prasmingiems darbams. Laimai ir Eugenijui Žaloms, „Antalakajos" kaimo turizmo sodybos šeimininkams - už savo jėgomis sukurtą ir išplėtotą sėkmingą šeimos verslą, sumanų Molėtų krašto privalumų pristatymą šalies ir užsienio turistams bei poilsiautojams, rekreacinių paslaugų įvairovę ir jų plėtrą „Antalakajos"  kaimo turizmo sodyboje. Linui Gresiui,  įmonės „Eurolangai"  vadovui - už sėkmingą verslo įkūrimą ir jo plėtrą gimtajame Molėtų krašte, sukurtas darbo vietas, gebėjimą dalintis sėkme bei gražią tarpusavio bendrystę. Mindaugui Agurkiui, Rankinio klubo „HC Molėtai" prezidentui - už rankinio klubo „HC Molėtai" įkūrimą, 2017-2018 Lietuvos vyrų rankinio čempionato I-oje lygoje iškovotus bronzos medalius, sporto bendruomenės telkimą ir Molėtų krašto garsinimą. Algimantui Raupeliui, Molėtų aeroklubo vadovui - už aviacijos srities profesionalų ir mėgėjų telkimą, Molėtų aerodromo infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, jo erdvėse rengiamus šalies ir tarptautinius renginius, unikalių apžvalginių skrydžių organizavimą, gražų bendradarbiavimą ir Molėtų krašto garsinimą. Elenai Grajauskienei, ekologinių ūkių bendruomenės „Gojelis" įkūrėjai, ekologinių ūkių konsultantei  - už ekologinės žemdirbystės pradžią ir įtvirtinimą Molėtų rajone, ilgametį jos tradicijų puoselėjimą, ūkininkų telkimą, konsultavimą, gerosios patirties sklaidą, indėlį į aplinkosaugos problemų sprendimą, pilietiškumą ir bendruomeniškumą. Justinai Židonytei, Molėtų gimnazijos mokinei - už aukštus pasiekimus moksle, prasmingas jaunatviškas iniciatyvas, kūrybiškumą bei Molėtų krašto garsinimą.

Taip pat padėkota Alantos TVM direktoriui Vladui Pusvaškiui už gerumą, nuoširdžią pagalbą ir dėmesį, organizuojant šį padėkos vakarą, Molėtų kultūros centro bendruomenei, savivaldybės administracijos darbuotojams už puikų vakaro surengimą ir visiems Molėtų krašto žmonėms dirbantiems mūsų krašto labui.

Molėtų rajono meras dar kartą nuoširdžiai dėkoja visiems geradariams Padėkos ir gerumo vakare pasidalinusiems savo gerumu ir prisidėjusiems ar dar prisidėsiantiems prie kilnios iniciatyvos - aukoti ir padėti likimo nuskriaustiems.

Šiame vakare surinkta 1660 eurų suma, dar 640 eurų paaukojo Daiva Gerojimaitė ir Iveta Svilainytė.  Visas surinktas lėšas sausio 2 d. meras perduos minėtai šeimai.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-02 10:13:04