title

B78_88 Įrašymo į sąrašus ir soc būsto nuomos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Šeimų ir asmenų įrašymo į sąrašus rajono Savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ir socialinio būsto nuomos

administracinės paslaugos aprašas

2014-08-14 Nr. B78-88

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šeimų ir asmenų įrašymas į sąrašus rajono Savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ir socialinio būsto nuoma.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybės parama socialiniam būstui išsinuomoti teikiama fiziniams asmenims ir šeimoms, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, įgijusiems visišką civilinį veiksnumą. Šeimai atstovauja vienas iš sutuoktinių (tėvų) arba jų įgaliotas asmuo.

Teisę į savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės (kalendorinių metų) pajamos ir turtas:

- prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus,

- prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus, neturi viršyti šių didžiausių dydžių:

1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 3117,91 Eur ir turtas – 5527,21 Eur;

2. dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 6235,83 Eur ir turtas – 11054,42 Eur;

3. keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 1870,75 Eur ir turtas vienam asmeniui – 5527,21 Eur.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr.14-378).

2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 str. 1 dalis (Žin., 2003, Nr. 73-3352).

3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 3 str., 7 str. (Žin., 1996, Nr. 50-1197).

4. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 670 „Dėl metinių pajamų ir tueto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“ (Žin., 2003,Nr. 14-575).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Šeimos ir asmenys, norintys ir turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą pateikę rašyti prašymą (prašymo forma pridėta) ir dokumentus patvirtinančius teisę į socialinio būsto nuomą registruojami Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriuje.

Prie prašymo pateikiami tokie dokumentai:

1. Pažyma apie asmens (šeimos atveju - visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą (Iš seniūnijos arba Cilinės metrikacijos skyriaus);

2. Pažymą apie šeimos sudėtį. ( iš seniūnijos);

3. Asmenys ir jų šeimos nariai deklaruoja turtą (įskaitant gautas pajamas) pateikdami mokesčio administratoriui (Valstybinei mokesčių inspekcijai). Deklaraciją su žyma, kad deklaracija pateikta vietos mokesčio administratoriui, gyventojai pateikia Savivaldybei kai kreipiasi dėl valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti;

4. Neįgalumo ar darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą, našlaičio ar likusio be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantį dokumentą, pažymą iš gydymo įstaigos (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis);

5. Asmens dokumentų ir vaikų gimimo liudijimų kopijas, santuokos liudijimo kopiją arba ištuokos liudijimo kopiją;

6. Vaikų, kuriems 18 metų (moksleivių ar studentų, besimokančių dieninėse mokymosi įstaigose), mokymosi įstaigų pažymos;

Pastaba: Į Molėtų rajono savivaldybės administraciją besikreipiantys asmenys turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Molėtų rajone.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

 

 

 

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Danutė Kavaliūnienė, 211 kab., tel. (8 383) 54 749, el.p. d.kavaliuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Aldona Rusteikienė, Turto skyriaus vedėja, (8 383) 40 059, el.p a.rusteikiene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo rajono Savivaldybės administracijoje datą.

Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal sudarytus sąrašus. Jeigu šeima ir asmuo, įrašyti į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, įgyja teisę būti įrašyti į kitą sąrašą, šeimai ar asmeniui pageidaujant, gali būti perrašomi į atitinkamą kitą sąrašą, užskaitant buvimo ankstesniame sąraše metus. Išnuomojant socialinį būstą, pirmenybė teikiama šeimoms ir asmenims, įrašytiems į buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašą. Rajono Savivaldybės socialinio būsto nuomos sąrašų eiliškumo prioritetai yra tokie:

1. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų.

2. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys.

3. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių)

4. Jaunų šeimų

5.Bendrasis

6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas įrašyti į sąrašą asmenų, pageidaujančių išsinuomoti socialinį būstą

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje. Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti el. parašu portale www.verslovartai.lt

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmenys (šeimos) išbraukiami iš sąrašų socialinio būsto nuomai jei:

- Pateikė raštišką prašymą išbraukti iš sąrašų,

- Prarado teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą,

- Išvyko gyventi į kitą rajoną, ar šalį,

- 6 mėnesius neatsiliepė į registruotu laišku išsiųstą kvietimą atvykti ir (ar) nepristatė nurodytų dokumentų,

- Mirė ir 6 mėnesius po jo mirties jo pilnamečiai šeimos nariai nesikreipė dėl įrašymo į sąrašus asmens keitimo.

- Išnuomotas socialinis būstas.

Sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys susavivaldybės socialinio būsto nuomininkais sudaromos vadovaujantis Civiliniu kodeksu. Šalių susitarimu nuomos sutartyje gali būti numatytos sąlygos dėl nuomininko perkėlimo į mažesnio ploto būstą. Šeimai ir asmeniui nuosavybės teise įgijus būstą, socialinio būsto nuomos sutartis su juo nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka.

Savivaldybės gyvenamosios patalpos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išnuomojamos ir neįrašytoms į aukščiau nurodytus sąrašus šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto, taip pat šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų.Asmenys (šeimos), išsinuomoję savivaldybės socialinį būstą, socialinio būsto nuomos sutarties nustatyta tvarka kartą per 3 metus privalo patikslinti duomenis apie turtą ir pajamas, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikdami minėtąją asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto deklaraciją.Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-28 09:04:32
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra