title

Direktoriaus

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2019 liepos 25 d. sprendimu
Nr. B1-153 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Savivaldybės administracijos direktorius yra  politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas - įstaigos vadovas į pareigas skiriamas  Molėtų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS 

2. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės paskirtis- įteisinti vykdomosios valdžios instituciją Molėtų rajono savivaldybėje (toliau - Savivaldybė), vykdyti viešojo administravimo teises ir pareigas, įgyvendinti vietos savivaldos funkcijas.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - įstaigai teisės aktuose nustatytų tikslų, uždavinių įgyvendinimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto sandarą bei jo vykdymą, darbo santykių reguliavimą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti iš Savivaldybės administracijos padalinių gaunamą informaciją ir rengti išvadas;

4.5.mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu;

4.6. būti nepriekaištingos reputacijos;

4.7. turėti  leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija  žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo".

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

5.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, kreipiasi į valstybinio administravimo subjektus, leidžia įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijoms, į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais - savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

5.3. organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;

5.4. administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;

5.5. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

5.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, seniūnus, atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

5.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises bei pareigas ir atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

5.8. organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

5.9. savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui;

5.10. savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

5.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje;

5.12. tvirtina detaliuosius planus ir administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

5.13. teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

5.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

5.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

5.16. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo atskaitų viešinimą;

5.17. teikia savivaldybės merui savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais;

5.18. įstatymų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus atstovauti savivaldybės administracijai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, savivaldybės administracijos vardu pasirašyti sutartis;

5.19. įgyvendina Darbo kodekso ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų nuostatas arba įgalioja tai atlikti kitus administracijos darbuotojus;

5.20. vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės tarybos, mero pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai. 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui.


 Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-29 13:39:53
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra