title

Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo žū

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. B7-22

STATYBOS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojų.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 12.

II. TIKSLAS

4. Administruoti specialiąsias kaimo rėmimo ir Europos sąjungos paramos programas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje žemės ūkio veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, paramos žemės ūkio subjektams administravimą;

6.2. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos studijų srities, žemės ūkio krypties išsilavinimą;

6.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.5. Išmanyti dokumentų rengimo, saugojimo ir teisės aktų rengimo taisykles;

6.6. Mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Administruoja pasėlių deklaravimą (priimti paraiškas, jas patikrinti, formuoti siuntas, perduoti siuntimui);

7.2. Tvarko ūkininkų ūkių registrą teisės aktų nustatyta tvarka:

7.2.1. Priima prašymus ir reikalingus dokumentus ūkiui įregistruoti, keičia duomenis, rengia skyriaus vedėjo įsakymų projektus;

7.2.2. Išduoda ūkininkams ūkio įregistravimo pažymėjimus;

7.2.3. Teikia metų ataskaitą programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centrui apie saugiųjų dokumentų blankų (ūkininkų ūkių įregistravimo pažymėjimų) panaudojimą ir sugadintų saugiųjų dokumentų blankų nurašymo aktą;

7.2.4. Tvarko nuolatinio saugojimo griežtos atskaitomybės ūkininkų ūkių pažymėjimų blankų ir pažymėjimų išdavimo apskaitos knygą, iš ūkininkų pateiktų dokumentų formuoti bylas;

7. 3. Tvarko žemės ūkio ir kaimo verslo registrą teisės aktų nustatyta tvarka:

7.3.1. Priima iš seniūnijų specialistų prašymus registruoti žemės ūkio valdas/atnaujintus registracijos duomenis ir prašymus patikslinti žemės ūkio valdas jas patikrina ir kas ketvirtį perduoda Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui;

7.3.2. Teikia ūkininkams informaciją dėl žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, pagal pasėlių deklaravimą, ūkinių gyvūnų registro bei žemės ūkio ir kaimo registro duomenis;

7.4. Pildo paramos paraiškas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašus ir perduoda per „Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinę sistemą" Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;

7.5. Priima iš pareiškėjų deklaracijas ir papildomus dokumentus dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo apdraudusiems augalus, patikrina duomenis ir formuoja pažymą „Draudimo įmokos už pasėlius" bei pateikia per nacionalinės paramos administravimo informacinę sistemą (ŽŪMIS) Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

7.6. Priima paraiškas ir papildomus dokumentus iš pareiškėjų, norinčių gauti paramą už gamtos išteklių apsaugos gerinimą žuvininkystės tvenkiniuose. Tikrina duomenis, formuoja pažymą "Parama žuvininkystei" bei teikia per nacionalinės paramos administravimo informacinę sistemą (ŽŪMIS) Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

7.7. Nagrinėja gyvulių laikytojų prašymus dėl susietų su gamyba, bei atsietų išmokų už parduotą galvijų prieauglį gavimo, aiškinasi išmokų negavimo priežastis su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra ir informuoja gyvulių laikytojus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.8 Suveda į Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinę sistemą priemonės kompensavimo taisyklėse nurodytus duomenis apie lėšų poreikį nuostoliams atlyginti, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones. Tikrina ir surinka Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus paraiškas, įsigijimo dokumentus. Perduoda duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl VMVT taikytų apribojimų ir draudimų, patirtų sunkumų, įsigyjant naujų galvijų, atlyginti. Užpildytą pažymą, galvijų savininkų prašymų kopijas ir deklaracijų kopijas teikia Agentūrai paštu.

7.9. Pateikia gamintojams Agentūros parengtas pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalų formas;

7.10. Užpildo gamintojų, parduodančių tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, deklaracijos elektronines formas PAIS programoje.

7.11. Konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus žemės ūkio paramos klausimais;

7.12. Dalyvauja sudarytų komisijų darbe, nagrinėjant priskirtos kompetencijos klausimus;

7.13. Rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus priskirtos kompetencijos klausimais;

7.14. Tvirtina Statybos ir žemės ūkio skyriuje sudarytų, gautų ir jame saugomų dokumentų kopijas, reikalingas priskirtų funkcijų vykdymui;

7.17. Vykdo kitus su Statybos ir žemės ūkio skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant strateginių tikslų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjui.