title

Statybos ir žemės ūkio vyriausiojo specialisto (miesto)

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. B7- 62

STATYBOS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Molėtų miesto viešojo naudojimo teritorijų (gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, aikščių, skverų, žaliųjų plotų, parkų, paplūdimių, upių ir ežerų pakrančių , vaikų žaidimų aikštelių, daugiabučių namų kiemų, kapinių) lietaus nuotekų tinklų ir gatvių apšvietimo tinklų priežiūros paslaugas (toliau-Paslaugos), koordinuoti ir kontroliuoti Paslaugų teikimą, prižiūrėti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, tam, kad būtų laikomasi Molėtų miesto tvarkymo ir švaros taisyklių bei efektyviai tvarkomas Savivaldybės vietinis ūkis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas komunalinio ūkio priežiūros darbų srityje.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties išsilavinimą.

6.3. turėti 1 metų darbo patirtį energetikos (elektros, šilumos) ūkio priežiūros srityje. 6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, energetikos procesus.

6.5.išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti taikyti praktikoje; 6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. vykdo užsakovo funkcijas atliekant Paslaugas;

7.2. kontroliuoja paslaugų teikėjų atliekamų Paslaugųkokybę, faktines apimtis, priima atliktas Paslaugas bei pasirašo jų įvykdymo aktus ir pažymas.

7.3. analizuoja Molėtų miesto aplinkos tvarkymo problemas , teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio Paslaugų teikimo;

7.4. kontroliuoja, kaip gyventojai laikosi Molėtų miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;

7.5. rengia paraiškas prekių, paslaugų ir darbų pirkimams atlikti, ruošia sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;

7.6. dalyvauja vertinant teikiamas Viešųjų darbų projektų paraiškas, planuoja viešųjų darbų programą, vykdo jos įgyvendinimo kontrolę;

7.7. vykdo Savivaldybės kontroliuojamų įmonių techninės - technologinės ir ekonominės veiklos priežiūrą;

7.8. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

7.9. išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus Molėtų miesto viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, kontroliuoja šių darbų vykdymą;

7.10. savo kompetencijos ribose atlieka Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytas ir pavestas Savivaldybės administracijos funkcijas;

7.11. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, rengia raštus, esant reikalui priima gyventojus;

7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjui.Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-03 08:51:52