title

Statybos ir žemės ūkio skyriaus inžinieriaus

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. B7-73 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STATYBOS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.      Statybos ir žemės ūkio skyriaus inžinierius. Grupė - specialistas.

2.      Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, leidžiantį atlikti statinio statybos techninę priežiūrą (statinių grupė-susisiekimo komunikacijos); 
3.3. žinoti ir išmanyti teisės aktus reglamentuojančius vietos savivaldą, viešųjų pirkimų vykdymą;
3.4. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programa;
3.6. turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. sudaro objektų, kuriuos numatoma finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašą, užtikrina racionalų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą. Pasibaigus metams, pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai ataskaitas apie lėšų panaudojimą;

4.2. organizuoja rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su jų tiltais, viadukais, požeminėmis ir antžeminėmis perėjomis, laiptais, atraminėmis sienelėmis, visuomeninio transporto stotelėmis bei paviljonais, eismo reguliavimo techninėmis priemonėmis priežiūrą;

4.3. organizuoja rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų inžinerinių statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus;

4.4. rengia pasiūlymus dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto) bei priežiūros, projektavimo, rangos darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus, juos pateikia skyriaus vedėjui, savivaldybės administracijos direktoriui;

4.5. kontroliuoja, kaip rangovai laikosi projektinių sprendimų, statybos normų, standartų, statybos techninių reglamentų, rangos sutartyse numatytų terminų ir  kitų reikalavimų;

4.6. organizuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų racionalų ir efektyvų panaudojimą;

4.7. priima rangovų atliktus darbus, suderina atliktų darbų aktus ir pažymas, parengia paraiškas finansavimui gauti, palaiko ryšius su seniūnijų seniūnais kelių priežiūros klausimais ir juos konsultuoja;

4.8. kartu su rangovu rengia statinio statybos užbaigimo dokumentus ir dalyvauja statinio statybos užbaigimo procedūrose;

4.9. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

4.10. dalyvauja įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų, vykdo jų priežiūrą;

4.11. rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

4.12. dalyvauja rajono savivaldybės tarybos, rajono savivaldybės mero ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

4.13. skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja ir tvarko susirašinėjimo dokumentus kelių ir transporto klausimais, organizacijų ir gyventojų pasiūlymus ir  prašymus, paklausimus bei skundus susijusius su vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis;

4.14. vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, Vidaus tvarkos taisyklių ir skyriaus nuostatų reikalavimus;

4.15. rengia savo veiklos ataskaitas;

4.16. kaupia, tvarko ir saugo skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui į archyvą.

4.17. rengia rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

4.18. vykdo ir kitus skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-17 10:48:52