title

Teisės ir CM skyriaus vyresniojo specialisto (nusižengimų prevencijai)

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d.
įsakymu Nr. B7-55

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - B.

3. Kategorija-8.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau tekste - skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė skirta vykdyti administracinių nusižengimų prevenciją, nagrinėti gyventojų skundus (pareiškimus), prašymus ir pranešimus, vykdyti patikrinimus Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities -viešosios tvarkos užtikrinimo -funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialų vidurinį išsilavinimą;

6.2.turėti vienerių metų darbo patirtį vykdant viešosios tvarkos prevenciją, priežiūrą ir kontrolę;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Administracijos vidaus dokumentais, Skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą.

6.4. žinoti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešosios tvarkos nuostatas;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.8. turėti teisę vairuoti „ B" kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse Skyriaus kompetencijai priskirtą administracinių nusižengimų prevenciją;

7.2. priima pranešimus apie administracinius nusižengimus;

7.3. konsultuoja administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.4. prižiūri ir kontroliuoja, kaip įgyvendinami įstatymu nustatyti draudimai irreikalavimai, kaip laikomasi valstybinių institucijų, Savivaldybės tarybos sprendimais ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų tvarkų, taisyklių, nuostatų,už kurių pažeidimąatsiranda įstatymo nustatyta ar administracinė atsakomybė;

7.5. priima bei nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus, susijusius su pareigybės funkcijomis, teikia informaciją ir/ar vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu rengia į juos atsakymus;

7.6. rengia Skyriaus dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, suvestinę, dokumentų registrų sąrašą ir pateikia juos derinti Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui;

7.7. tvarko nustatyta tvarka ilgo ir/ar nuolatinio saugojimo bylas;

7.8. veda gaunamų ir siunčiamų raštų, patikrinimo aktų, šaukimų, reikalavimų pašalinti teisės pažeidimą, administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų nutraukti (nepradėti) administracinių teisės pažeidimų bylų teisenas registraciją ir apskaitą;

7.9. bendradarbiauja su policijos, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.10. saugo dokumentų originalus, tvirtina dokumentų kopijų tikrumą;

7.11. teikia Skyriaus baudų pokyčio ataskaitas Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui;

7.12. registruoja Skyriaus vardu sudaromus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

7.13. teikia duomenis (suderinus su Skyriaus vedėju), ataskaitas ir kitą informaciją raštu bei elektroniniu būdu suinteresuotoms ir gauti tokią informaciją turinčioms teisę institucijoms;

7.14. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šios grupės ar komisijos suformuluoti uždaviniai;

7.15. atlieka patikrinimus pagal gautus skundus (pareiškimus), prašymus ar pranešimus ir surašo patikrinimų aktus;

7.16. kartu su policijos pareigūnais ar kitų valstybinių ar savivaldybių institucijų valstybės tarnautojais (darbuotojais) dalyvauja patikrinimuose administraciniams nusižengimams nustatyti.

7.17. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie Molėtų mieste ir rajone esančias problemas ir ją perduoda atsakingoms tarnyboms;

7.18. pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

7.19. surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus administracinių nusižengimų bylose fiziniams asmenims ir juridinių asmenų atstovams pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;

7.20. kreipiasi į policijos pareigūnus taikyti asmenims, padariusiems administracinius nusižengimus, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 596 straipsnį „Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymas ir paieška, asmenų atvesdinimas";

7.21. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veikla;

7.22. vykdo ir kitus su padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir įstaigos vadovų pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-03 08:27:51