title

Savivaldybės kontrolieriaus

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. liepos 25 sprendimu
 Nr. B1-153

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Molėtų rajono savivaldybės kontrolierius yra valstybės tarnautojas, Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau - Tarnybos) vadovas. 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Molėtų rajono savivaldybės kontrolieriaus (toliau - Savivaldybės kontrolierius) pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau - Tarnyba) veiklą, prižiūrėti, ar teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas; kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai; organizuoti ir atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse; vykdyti visas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įstaigos vadovui priskirtas funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities -finansinio ir veiklos audito srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą;

4.2. išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisės santykių reguliavimą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ir akcijų turėtoja yra savivaldybė, veiklą, valstybinio audito reikalavimus;

4.3. būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), valstybinio audito reikalavimais, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau - Valstybės kontrolė) parengtomis metodikomis, Tarptautiniais audito standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kontrolę ir auditą savivaldybėse, ir gebėti juos taikyti savo praktinėje veikloje;

4.4. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti Tarnybos veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, teikti išvadas ir priimti sprendimus;

4.5. gebėti atstovauti Tarnybai Savivaldybės ir kitose institucijose, ginti jos teisėtus interesus;

4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu;

4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus;

4.8. gebėti analizuoti Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą; kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją; rengti ataskaitas, išvadas, sprendimus, Tarnybos administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4.9. savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;

5.2. leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

 5.3. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės  centralizuotą vidaus audito tarnybą; kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei. Prireikus patvirtiną Tarnybos veiklos planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

5.4. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

5.5. turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

5.6. atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

5.7. paveda vykdyti Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti Savivaldybės kontrolieriui;

5.9. teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje, o jei įmanoma - ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

5.10. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka pateikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

5.11. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams  už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;

5.12. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

5.13. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

5.14. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

5.15. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

5.16. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

5.17. Savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka ir terminais pateikia Tarnybos veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje;

5.18. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

5.19. teikia Vyriausybės atstovui informaciją apie Tarnybos teiktas išvadas ir rekomendacijas;

5.20. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, priskirtas Savivaldybės kontrolieriui ir įstaigos vadovui;

5.21. bendradarbiauja su Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis;

5.22. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti atliekant Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus, reikalingus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia Valstybės kontrolei duomenis apie Savivaldybių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;

5.23. Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

5.24. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Tarnybos įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą. 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Savivaldybės kontrolierius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės tarybai.Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-29 13:47:36