title

Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (personalo)

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d.
įsakymu Nr. B7-32

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija-11.

II. PASKIRTIS

4. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją rengti įsakymų ir potvarkių atostogų klausimais projektus, tvarkyti įstaigos personalo duomenis Valstybės tarnautojų registre.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose- personalo ir dokumentų valdymo- srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS

PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių studijų srities išsilavinimą;

6.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų pirkimų organizavimą;

6.3. turėti 1 metų administracinio darbo patirties organizuojant valstybės tarnautojų personalo administravimo funkcijas;

6.2. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS OFFICE programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tvarko personalo apskaitą Valstybės tarnautojų registre;

7.2. rengia administracijos direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių atostogų klausimais projektus;

7.3. dokumentų valdymo sistemoje registruoja administracijos direktoriaus įsakymus veiklos ir atostogų klausimais (nesant tarnautojo, atsakingo už administracijos direktoriaus pasirašomų raštų ir kitų dokumentų registravimą, - registruoja savivaldybės vadovų pasirašomus raštus ir kitus dokumentus);

7.4.registruoja savivaldybės mero potvarkius atostogų ir tarnybinių komandiruočių klausimais;

7.5. pagal poreikį atnaujina su personalo funkcijomis susijusią informaciją internetinėje svetainėje;

7.6. tvirtina savivaldybės gaunamų ir siunčiamų dokumentų, savivaldybės institucijų teisės aktų, archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų, kopijų tikrumą;

7.7. teikia tiesiogiai besikreipiantiems asmenims informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomo gyventojų priėmimo laiką, vietą, Savivaldybės administracijos padalinių vykdomas funkcijas, nukreipia lankytojus pas atitinkamus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

7.8. dalyvauja administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

7.9. supažindina dokumentų valdymo sistemos priemonėmis ar pasirašytinai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir kitus suinteresuotus asmenis su administracijos direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais;

7.10. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;

7.11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, jo nesant;

7.12. pasitinka svečius, interesantus, delegacijas, laikosi svečių priėmimo etiketo;

7.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.