title

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialisto

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. spalio   d. įsakymu Nr. B7

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.      Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistas. Grupė - specialistas.

2.      Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, ekonominę plėtrą, strateginį planavimą, projektų rengimą ir kitus su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
3.3. išmanyti projektų vadybą;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programa, teisės aktų paieškos sistemomis;
3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
3.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas atliekantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ir Lietuvos Respublikos institucijų inicijuojamuose ir finansuojamuose projektuose;
4.2. rengia ir teikia projektinius pasiūlymus Utenos regiono plėtros tarybai;

4.3 rengia ir teikia projektų paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai, Lietuvos verslo paramos agentūrai, Europos socialinio fondo agentūrai ir kt.;

4.4 kontroliuoja priskirtų projektų, kuriuose dalyvauja savivaldybės administracija, vykdymą, seka projektų vykdymo eigą pagal sutartyse numatytus įgyvendinimo planus, teikia informaciją skyriaus vedėjui;

4.5. rengia ir administruoja projektų procesų planavimo, valdymo duomenis (EXCEL lentelės);

4.6. pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus;

4.7. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;

4.8. skyriaus vedėjo pavedimu teikia konsultacijas savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir savivaldybės įmonėms rengiant įvairius projektus, teikiant paraiškas dalyvauti projektuose ar projektus administruojant;
4.9. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse rengiant investicinius Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamus ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kuriems Savivaldybės administracija pretenduoja gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinės finansinės paramos programų;
4.10. skyriaus vedėjo pavedimu renka ir analizuoja informaciją, sudarant ir keičiant regiono plėtros planus;

4.11. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;
4.12. nuolat atnaujina skyriaus informaciją, talpinamą savivaldybės interneto svetainėje;

4.13. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavedimus.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-17 10:56:22