title

Turto skyriaus vyr specialisto (DK)

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. B7-10

TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės grupė - karjeros valstybės tarnautojų

2. Lygis - A.

3. Kategorija- 11.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti gyventojų atsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis lengvatinėmis sąlygomis tvarką, išduoti kelių transporto veiklai leidimus vežti keleivius rajone, licencijas verstis kelių transporto veikla, kelių transporto veiklos licencijos kopijas, leidimus prekiauti (teikti paslaugas) Molėtų rajono savivaldybės viešosiose vietose.

III. VEIKLOS SRITIS.

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas turto valdymo, licencijų išdavimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą.

6.2. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

6.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vykdo valstybės paramos teikimą būstui įsigyti, teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti ir mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Registruoja asmenis (šeimas), turinčius teisę į savivaldybės socialinį būstą, tvarko ir tikslina sąrašus. Dirba ir kasmet atnaujina duomenis elektroninių paslaugų socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (eSPIS).

7.3. Rengia teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo.

7.4. Apskaičiuoja būstų nuomos mokestį, kontroliuoja nuomininkų, įsiskolinusių už savivaldybės butų nuomą ir komunalines paslaugas, analizuoja skolų susidarymo priežastis bei priemones joms mažinti.

7.5. Kiekvienais metais perskaičiuoja savivaldybės ir socialinių būstų nuomos mokestį.

7.6. Organizuoja priteistų skolų už savivaldybės būsto komunalines paslaugas, išieškojimą, teismo sprendimų dėl iškeldinimo iš savivaldybės socialinio būsto fondo butų įvykdymą.

7.7. Organizuoja ir vykdo socialinio būsto pirkimą.

7.8. Organizuoja ir vykdo savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimą.

7.9. Rengia gyvenamojo fondo statistinę ataskaitą ir savivaldybės socialinio būsto statistinę ataskaitą, teikia jas Statistikos departamentui.

7.10. Rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą ir teikia ją savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai.

7.11. Išduoda kelių transporto veiklai leidimus vežti keleivius rajone, licencijas verstis kelių transporto veikla, kelių transporto veiklos licencijos kopijas. Dirba su programomis LIS ir IS Vektra.

7.12. Išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) Molėtų rajono savivaldybės viešosiose vietose.

7.13. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais.

7.14. Užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

7.15. Nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus savo kompetencijos klausimais.

7.16. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais.

7.17. Rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą.

7.18. Vykdo ir kitus su Turto skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Turto skyriaus vyriausiasis  specialistas yra pavaldus skyriaus vedėjui.