title

Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. B7-10 

KULTŪROS IR ŠVIETIMO  SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros ir švietimo  skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga valstybinės ir Molėtų rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybės) švietimo politikos įgyvendinimui, švietimo plėtotės programų rengimui, rajono ugdymo įstaigų veiklos, įgyvendinant Vyriausybės ir Savivaldybės strategines švietimo raidos kryptis, koordinavimui, ugdymo įstaigų vadovų informavimui bei konsultavimui, valstybės ir regioninės švietimo politikos nuostatų aiškinimui, jas įteisinančių dokumentų vykdymo priežiūrai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas, susijusias su švietimo politikos Savivaldybėje administravimu.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo, kuris būtų prilyginamas pedagoginiam, patirtį;

4.4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo politiką, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

4.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

4.7. gebėti planuoti ir organizuoti švietimo padalinio darbą, vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas, susijusias su švietimu.            

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Savivaldybės strateginių švietimo planų ir metinių švietimo veiklos programų projektų rengimą, jų įgyvendinimą;

5.2. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus švietimo programoms įgyvendinti;

5.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus su švietimo politikos įgyvendinimu susijusiais klausimais, organizuoja jų įgyvendinimą;

5.4. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

5.5. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

5.6. organizuoja ir vykdo  Savivaldybės lygmens švietimo stebėsenos duomenų rinkimą, tiria ir vertina švietimo būklę vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Švietimo stebėsenos tvarkos aprašu ir švietimo stebėsenos rodikliais;

5.7. koordinuoja Skyriaus specialistų, kurių veikla susijusi su švietimu, darbą;

5.8. analizuoja švietimo būklę Savivaldybėje, teikia informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai, Savivaldybės institucijoms, rajono visuomenei ir pedagogų bendruomenei;

5.9. koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

5.10. kuruoja Molėtų gimnazijos, Molėtų r. Alantos gimnazijos, Molėtų progimnazijos veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais. Kaupia informaciją apie kuruojamas švietimo įstaigas, jose vykstančius pokyčius;

5.11. koordinuoja vidurinio ugdymo programos vykdymą, priskirtų mokomųjų dalykų (istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos) bendrųjų programų įgyvendinimą;

5.12. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka gyventojų pareiškimų, skundų tyrimą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.13. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimo programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

5.14. organizuoja ir vykdo išsilavinimo pažymėjimų išdavimą ir rengia ataskaitas;

5.15. koordinuoja švietimo įstaigų nuostatų rengimą ir keitimą, konsultuoja švietimo įstaigas nuostatų rengimo ir keitimo klausimais, parengia ir pateikia Savivaldybės tarybos sprendimus;

5.16. koordinuoja Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos organizavimą;

5.17. teikia informaciją savivaldybės interneto svetainei, visuomenei, spaudos atstovams;

5.18. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

5.19. pagal savo kompetenciją vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus ir rengia atitinkamas užduotis;

5.20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.21. pavaduoja Skyriaus vedėją jo nesant darbe dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-03 11:49:53