title

B78_04 Globos rūpybos tikslinis priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIO PRIEDO SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-4

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Už vaiką, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimynoje, jo globos (rūpybos) šeimynoje laikotarpiu vaiko globėjui (rūpintojui) skiriamas ir kartą per mėnesį mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr.89-1706, 2004, Nr. 88-3208);
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas išmokai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Šeimynos registravimo dokumentas.
5. Kiti dokumentai.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Kita
6. Administracinės paslaugos teikėjas Molėtų socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Liuba Ilčinskienė, 102 kab., tel. (8 383) 54 794, e. p. l.ilcinskiene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, e. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829).
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedo skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus (šio aprašymo 4 punktas).
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriamas ir mokamas nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
13.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-28 08:11:35
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra