title

Iki rugsėjo 3 dienos priimami prašymai pritaikyti būstą vaikams, turintiems sunkią negalią

Informuojame, kad vadovaujantis  Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo", priimami prašymai  pritaikyti būstą neįgaliems vaikams, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Būsto pritaikymas - būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir einamasis remontas įgyvendinant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos sprendimus.

Esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, gali būti perkamos sensorinės pagalbos priemonės (spaudimo, supimo, ir panašūs įrenginiai, pasunkintos antklodės, liemenės, garso slopinimo įranga, vizualinių stimuliacijų įranga ar pan.), jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 ‚Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" arba šių priemonių neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Pareiškėjas laisvos formos prašymą pritaikyti būstą pateikia Molėtų socialinės paramos centrui. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo tam pačiam vaikui su negalia. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

  1. vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;
  2. vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą, kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
  4. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas", patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo" , kad vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės.

Prašymas pritaikyti būstą gali būti teikiamas asmeniškai, raštu ir elektroninėmis priemonėmis.

Būstas turi būti vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta.

Prašymai priimami iki š. m. rugsėjo 3 d. Molėtų socialinės paramos centre, Graužinių g. 2, Molėtai, tel. 8 383 51487.

Informacija teikiama tel. 8 383 54793 arba el. paštu rasa.karuzaite@moletai.lt   

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-10 14:40:26