title

B6_1131 Dėl įmokų už atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR TVARKYMĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m. gruodžio 27 d. Nr. B6-1131
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „Dėl Molėtų rajono nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo“ 2 punktu,

t v i r t i n u Molėtų rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Saulius Jauneika

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. B6-1131

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR TVARKYMĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja įmokos mokėtojų registro sudarymą ir administravimą, įmokos taikymą, mokėjimą, išieškojimą ir apskaitą. Patvirtinta įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų (toliau dvinarė įmoka – DVĮ).

2. DVĮ nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1–150 „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“.

3. Už Tvarkos taikymą atsakingas Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (toliau – Administratorius) – Savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, Savivaldybės pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas.

4. DVĮ galioja visoje Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje ir privaloma visiems DVĮ mokėtojams.

5. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

II SKYRIUS

DVĮ MOKĖTOJAI, JŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS, BŪTINOS DVĮ REGISTRUI SUDARYTI IR VALDYTI, TEIKIMAS

6. DVĮ mokėtojai – nekilnojamojo turto objekto savininkas (-ai), nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą arba kiti įgalioti asmenys, kurie apmokestinami pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus DVĮ dydžius nekilnojamojo turto objektų kategorijoms.

7. DVĮ mokėtojų registravimą organizuoja ir tvarko Administratorius, vadovaudamasis šia Tvarka ir kitais teisės aktais. Administratorius privalo sukurti ir administruoti Molėtų rajono savivaldybės DVĮ mokėtojų duomenų bazę (toliau – DVĮ mokėtojų registras).

8. DVĮ mokėtojų registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugojami ir naudojami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

9. DVĮ mokėtojų registravimo tikslais Administratorius nustatyta tvarka naudojasi VĮ Registrų centro ir kitų institucijų suteiktais duomenimis ir duomenų bazėmis.

10. DVĮ mokėtojai Administratoriaus prašymu privalo teikti visus duomenis, reikalingus DVĮ apskaičiavimui ir DVĮ mokėtojų registro valdymui.

11. DVĮ mokėtojai, apie duomenų pasikeitimą reikalingų DVĮ apskaičiavimui ir mokėtojų registro valdymui, privalo informuoti Administratorių per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nuo šių duomenų pasikeitimo dienos.

12. DVĮ mokėtojai turi teisę susipažinti su duomenimis apie juos, įregistruotais DVĮ mokėtojų registre, bei su visa informacija, susijusia su DVĮ dydžiais.

13. DVĮ mokėtojai turi teisę reikalauti iš Administratoriaus pakeisti ar patikslinti apie juos įregistruotus duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

III SKYRIUS

DVĮ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ MOKĖJIMO TVARKA

14. DVĮ apmokestinamų nekilnojamojo turto objekto kategorijų sąrašas nustatytas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B1-239 „Dėl Molėtų rajono nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo“.

15. Administratorius privalo sudaryti viešąsias sutartis su atliekų turėtojais dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo. Sutartyse su atliekų turėtojais suderinami DVĮ dydžiai, pagal Savivaldybės tarybos nustatytą (patvirtintą) DVĮ, ir apmokėjimo už teikiamas paslaugas būdai.

16. DVĮ mokėtojai privalo sumokėti Savivaldybės tarybos patvirtintą DVĮ už komunalinių atliekų tvarkymą pagal el. paštu, paštu ar pan. gautas PVM sąskaitas-faktūras ar kitus mokėjimo dokumentus.

17. Sudarant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį ir mokant Savivaldybės nustatytą DVĮ įmoką, atliekų turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas, nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas arba kiti asmenys, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje.

18. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta DVĮ, susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:
18.1. Pastoviąją DVĮ dedamąją moka visi Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovai arba kiti asmenys pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus DVĮ kriterijus nekilnojamojo turto objektų kategorijoms.
18.2. Kintamąją DVĮ dedamąją moka savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovai arba kiti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžius nekilnojamojo turto objektų kategorijoms.

19. Gyvenamosios paskirties pastatų savininkas, nedeklaravęs gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje, moka DVĮ vienam gyventojui per metus, jei nekilnojamojo turto objektas nuosavybes teise priklauso ne daugiau nei vienam asmeniui. Nuo DVĮ mokesčio ar jo dalies aukščiau minėti savininkai atleidžiami vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis.

20. Administratorius nustato DVĮ nesumokėjusius komunalinių atliekų turėtojus ir informuoja el. paštu, registruotu laišku ar kt., išsiųsdamas jiems raginimus arba pakartotinius raginimus sumokėti DVĮ, sutartyje nustatytais terminais.

21. Gavęs raginimą arba pakartotinį raginimą sumokėti DVĮ, atliekų turėtojas privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raginimo gavimo datos.

22. Nesumokėta DVĮ išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.

23. DVĮ mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio, nei nurodyta mokėjimo parnešime, PVM sąskaitoje–faktūroje ar kitame mokėjimo dokumente, arba neteisingai apskaičiuotą DVĮ, arba nustatyta tvarka nustačius mažesnę DVĮ:
23.1. sumokėta DVĮ užskaitoma kaip įmoka už būsimą atsiskaitymo laikotarpį;
23.2. DVĮ mokėtojo raštišku Administratoriui prašymu grąžinama, jeigu mokėtojas neturi įsiskolinimo už ankstesnį laikotarpį.

24. Sprendimą dėl DVĮ ar jos permokos grąžinimo priima Administratorius.

IV SKYRIUS

ATLEIDIMO NUO DVĮ AR DVĮ DALIES REGLAMENTAVIMAS

25. Nekilnojamojo turto objektas, kuris yra netinkamas naudoti ar fiziškai sunaikintas, nekilnojamojo turto savininko motyvuotu prašymu arba Administratoriaus motyvuotu sprendimu gali būti perkeliamas į netinkamų naudoti ir/ar nenaudojamo nekilnojamojo turto objektų kategoriją. Į netinkamų naudoti ir/ar nenaudojamų nekilnojamojo turto objektų kategoriją įtraukiami:
25.1. gyvenamosios ir kitos paskirties pastatai savivaldybės teritorijoje, kurių savininkai yra mirę ir/ar yra notaro pažyma apie paveldėtojo (–ų) nebuvimą. Atsiradus paveldėtojui (–ams) pastatai įtraukiami į DVĮ mokėtojų duomenų bazę. Už šiuos pastatus, kurie įtraukiami į netinkamų naudoti ir/ar nenaudojamo nekilnojamojo turto objektų kategoriją Administratoriaus sprendimu, kol jų savininkas nėra žinomas, DVĮ nėra skaičiuojama/ mokama;
25.2. netinkami naudoti ar fiziškai sunaikinti nekilnojamo turto objektai savivaldybės teritorijoje.

26. Asmenys, siekiantys, kad jiems savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys netinkami naudoti ar fiziškai sunaikinti nekilnojamojo turto objektai, minimi Aprašo 25.2 punkte, būtų įtraukiami į netinkamų naudoti ir/ar nenaudojamų nekilnojamojo turto objektų kategoriją, Administratoriui turi pateikti:
26.1. prašymą (1 priedas);
26.2. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą, jeigu namas yra sudegęs, arba statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą, jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas.

27. Nekilnojamojo turto objektas Administratoriaus sprendimu įtraukiamas į netinkamų naudoti ir/ar nenaudojamų nekilnojamojo turto objektų kategoriją, DVĮ mokėtojui pateikus Aprašo 26 punkte reikalaujamą informaciją, ją patikrinus.

28. Nuo kintamosios DVĮ dedamosios mokėjimo gali būti atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (mažiausiai 6 mėnesius, ilgiausiai 12 mėnesių, jei Aprašo 31 punkte nenurodyta kitaip) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos.

29. Asmenys, siekiantys, kad jiems savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto objektai būtų tam tikram laikui atleisti nuo kintamosios DVĮ dalies mokėjimo, Administratoriui turi pateikti:
29.1. prašymą atleisti nuo kintamosios DVĮ dalies (2 priedas);
29.2. prašymo formoje prašomą papildomą informaciją nurodytą Aprašo 31 punkte.

30. Nekilnojamojo turto objekto savininkas Administratoriaus sprendimu gali būti atleidžiamas nuo kintamos DVĮ dalies mokėjimo, DVĮ mokėtojui pateikus Aprašo 29 ir 31 punktuose reikalaujamą informaciją, ją patikrinus ir nekilnojamojo turto savininkui sumokėjus pastoviąją DVĮ dalį už numatytą turto nenaudojimo laikotarpį.

31. Nuo DVĮ kintamosios dalies mokėjimo gali būti atleidžiami Savivaldybės teritorijoje, gyvenamąją vietą deklaruojantys asmenys, pateikę Administratoriui pažymas iš atitinkamų institucijų, kurios galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus, jei nenurodyta kitaip:
31.1. Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaruojantys asmenys, kurie nelaikomi pakeitusiais deklaruotos gyvenamosios vietos:
31.1.1. išvykę į užsienį dirbti ar stažuotis ne trumpesniam kaip 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų asmenys, pateikę komunalinių atliekų tvarkytojui dokumentą, patvirtinantį šį faktą (dokumentas galioja iki 6 mėnesių);
31.1.2. besimokantys moksleiviai ir studentai, pateikę komunalinių atliekų tvarkytojui dokumentą, patvirtinantį, kad mokosi dieniniame skyriuje (dokumentas galioja einamuosius mokslo metus);
31.1.3. laisvės atėmimo bausmę atliekantys ar asmenys laikomi kardomojo kalinimo vietose – ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų, pateikus komunalinių atliekų tvarkytojui pažymą iš įkalinimo įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos;
31.1.4. profesinę, privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekantys asmenys pateikę komunalinių atliekų tvarkytojui atitinkamos institucijos dokumentą, patvirtinantį šį faktą;
31.1.5. asmenys, kurie gydosi stacionariose sveikatos priežiūros įstaigose ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų;
31.1.6. asmenys, administracijos direktoriaus įsakymu įtraukti į atliekų turėtojų sąrašą, kuriems nėra galimybių teikti mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais paslaugą;
31.1.7. asmenys, faktiškai gyvenantys kitos savivaldybės teritorijoje, pateikę komunalinių atliekų tvarkytojui dokumentą, patvirtinantį šį faktą (gyvenamosios vietos nuomos sutartį ar apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą dokumentą, seniūnijos seniūno pažymą, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar būsto eksploatavimo įmonės (daugiabučių namų administratoriaus) pažymą, Savivaldybės administracijos pažymą.
31.2. asmenys, gyvenamąją vietą deklaruojantys kitos savivaldybės teritorijoje, bet turintys Savivaldybės teritorijoje naudojamo nekilnojamojo turto objektų, ir kurie per metus suvartoja ne daugiau kaip 150 kWh elektros energijos.

32. Pasikeitus 31 punkte nurodytoms aplinkybėms, nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo per 10 darbo dienų informuoti Administratorių.

33. Išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą negali viršyti 1 procento disponuojamų namų ūkio pajamų (namų ūkio pajamų dydis nustatomas pagal statistikos departamento pateiktus statistinius duomenis).

34. Tuo atveju, kai sukuriamos komunalinės atliekos nėra siejamos su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu ir yra laikino pobūdžio (renginiai, sporto varžybos ir pan.), renginio ar kitos veiklos įgyvendintojas apmokestinamas pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir konteinerio pakėlimų skaičių, patvirtintą Savivaldybės sprendimu. Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos nustatomos įvertinus kiekvieno konteinerio ištuštinimo kainą, naudojamų konteinerių skaičių ir jų ištuštinimo faktą. Kiekvienu konkrečiu atveju renginio ar projekto įgyvendintojas pasirašo viešosios paslaugos teikimo sutartį su Administratoriumi, kurioje nustatomas atliekų turėtojui suteiktų konteinerių kiekis, tūris ir konteinerio pakėlimų skaičius. Pasirašant sutartį atliekų turėtojas užpildo Komunalinių atliekų kiekių deklaraciją už sutarties laikotarpį (3 priedas).

35. Tuo atveju, jeigu nekilnojamojo turto objekto/jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties, nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę kreiptis į Administratorių ir pateikti Nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo deklaraciją (4 priedas), nurodant faktiškai naudojamą nekilnojamojo turto objekto/jo dalies paskirtį. Administratoriaus sprendimu pakeitus nekilnojamojo turto objekto/jo dalies naudojimo paskirtį, naujai įvertintas DVĮ dydis mokamas nuo kito mėnesio po sprendimo priėmimo.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis DVĮ apskaičiavimui, laiku nemokantys DVĮ už komunalinių atliekų tvarkymą, pažeidžia šią Tvarką bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. DVĮ administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiame Apraše, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

38. Administratorius yra atsakingas už šio Aprašo įgyvendinimą, DVĮ dydžių mokėtojams apskaičiavimo teisingumą bei PVM sąskaitų-faktūrų ar kitų mokėjimo dokumentų DVĮ mokėtojams pateikimą laiku ir DVĮ išieškojimą.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra