title

B78_08 Išmoka vaikui

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

IŠMOKOS VAIKUI SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-8

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Teisę gauti išmoką vaikui turi bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys (rūpinantys) vaiką (vaikus) asmenys, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar globojančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, atsižvelgiant į vaiko amžių bei vaikų skaičių:
1. Kai auginami ir (ar) globojami vienas ar du vaikai:
1.1. vaikui nuo gimimo iki 2 metų mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui;
1.2. vaikui nuo 2 iki 7 metų mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui.
2. Kai auginami ir (ar) globojami (rūpinami) trys ir daugiau vaikų:
2.1. vaikui nuo gimimo iki 2 metų mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui;
2.2. vaikui nuo 2 iki 18 metų mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208);
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas išmokai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.
4. Pareiškėjas, priklausomai nuo bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
4.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
4.2. Pažymą apie pajamas (tuo atveju, jei pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, sumažėjo);
4.3. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
4.4. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
4.5. Dokumentų, patvirtinančių globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), kopijas;
4.6. Mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip18 metų asmuo mokosi;
4.7. Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją.
5. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vida Grainienė, 112 kab., tel. (8 383) 54 753, el. p. v.grainiene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, el. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl išmokos vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829).
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Išmokos vaikui skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 4 punkte.
Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra