Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799Svetainės struktūra
Priimami jaunų šeimų prašymai gauti finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti

Molėtų rajono savivaldybės administracija

nuo 2018-07-12 iki 2018-08-17

priima jaunų šeimų prašymus gauti  finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti

Prašymai ir kiti dokumentai priimami adresu: Vilniaus g. 44, Molėtai, Turto skyrius, 211 kab.

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Danutė Kavaliūnienė, tel. 8 383 54749, el. p. d.kavaliuniene@moletai.lt

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖ PASKATA JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI

1. Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms, kurių kiekvienas šeimos narys ne mažiau kaip vienerius metus iki prašymo padavimo datos yra deklaravęs gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybėje, ir atitinka Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas), 14 punkte nurodytus reikalavimus.

2. Jauna šeima - šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

3. Finansinė paskata teikiama pirmajam būstui statyti, įsigyti, būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti.

4. Jauna šeima, norinti gauti finansinę paramą, Komisijai pateikia:

4.1. nustatytos formos prašymą;

4.2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

4.3. papildomus dokumentus, nurodytus Aprašo 15 punkte.

5. Finansinės paskatos (subsidijos) jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti dydžiai:

5.1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 10 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 5,0 tūkst. Eur;

5.2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną arba du vaikus ir (ar) vaiką (us), kuriam (iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 7,0 tūkst. Eur;

5.3. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 10,0 tūkst. Eur.

6. Ne daugiau kaip 15 procentų subsidijos pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

 

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. birželio 28 d. sprendimu
Nr.B1-153 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PASKATOS JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato finansinės paskatos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje (toliau - finansinė paskata jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti), teikimo sąlygas, tvarką ir jos finansavimą.

2. Šis Aprašas taikomas jaunoms šeimoms, kurių kiekvienas šeimos narys ne mažiau kaip vienerius metus iki Aprašo 14.1. papunktyje nurodyto prašymo padavimo datos yra deklaravęs gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybėje. Pateikiama pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

3. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Būstas - vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus.

Jauna šeima - šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

Pradinis būsto kredito įnašas (toliau - pradinis įnašas) - kredito davėjo nustatyta perkamo arba (ir) statomo būsto vertės dalis, kurią kredito gavėjas turi sumokėti nuosavomis lėšomis.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymuose.

4.  Aprašas parengtas siekiant įgyvendinti Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo" 2 programos „Valdymo programa" 3 tikslą „Kurti patrauklią investicinę aplinką" (toliau - priemonė).

5. Priemonės uždavinys - sukurti plėtros modelį, skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone.

6. Lėšos priemonei įgyvendinti numatomos kiekvienais metais Molėtų rajono savivaldybės biudžete.

7.  Priemonės finansavimo pagal šį Aprašą vykdymo pradžia - 2018 metai. 

II SKYRIUS

FINANSINĖS PASKATOS JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI TEIKIMAS, FINANSAVIMAS IR JOS DYDIS 

8. Už finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti atsakingos Molėtų rajono savivaldybės taryba ir Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija):

8.1. Molėtų rajono savivaldybės taryba tvirtina finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti politiką reglamentuojančius teisės aktus, numato finansavimą;

8.2. Administracija organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti politikos įgyvendinimą.

9. Finansinė paskata jaunoms šeimoms pirmajam būstui statyti, įsigyti būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti (toliau - subsidija) finansuojama iš Molėtų rajono savivaldybės biudžeto.

10. Finansinė paskata jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikiama atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimus atitinkamiems metams finansinei paskatai jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikti.

11. Finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti dydžiai:

11.1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 10 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 5,0 tūkst. Eur;

11.2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną arba du vaikus ir (ar) vaiką (us), kuriam (iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 7,0 tūkst. Eur;

11.3. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 10,0 tūkst. Eur.

12. Ne daugiau kaip 15 procentų subsidijos pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

13. Jeigu jauna šeima, gavusi Aprašo 11 punkte nustatyto dydžio subsidiją, įgyja teisę į didesnę Aprašo 11 punkte nustatyto dydžio subsidiją, jai Administracijos direktoriaus įsakymu suteikiama šių subsidijų dydžių skirtumo papildoma subsidija.

Kai įgyjama teisė į didesnę šio Aprašo 11.2 papunktyje nustatyto dydžio subsidiją, kreipimosi dėl papildomos subsidijos metu jauna šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą. Kai įgyjama teisė į didesnę šio Aprašo 11.3 papunktyje nustatyto dydžio subsidiją, kreipimosi dėl papildomos subsidijos metu kiekvienas iš sutuoktinių arba motina ar tėvas, vieni auginantys vaiką (vaikus) ar vaiką (vaikus), kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), turi būti iki 40 metų (įskaitytinai).

III SKYRIUS

TEISĖS Į FINANSINĘ PASKATĄ JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI NUSTATYMAS IR JOS TEIKIMO TVARKA

14. Teisę į finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti turi jaunos šeimos, kurios atitinka Aprašo 2 punkte nurodytą reikalavimą ir šiame punkte nurodytus reikalavimus:

14.1. prašymo dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti (toliau - prašymas) (1 priedas) pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą;

14.2. iki kreipimosi dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti dienos neturėjo ir kreipimosi metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise registruoto būsto;

14.3. įsigyja pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje;

14.4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

15. Jauna šeima, kreipdamasi dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti, pateikia:

15.1. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

15.2. siekdama gauti subsidiją būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti - sutartį su kredito davėju, teikiančiu būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti;

15.3. siekdama gauti subsidiją būsto pirkimui - pirkimo - pardavimo sutartį;

15.4.  siekdama gauti subsidiją būsto statybai - statybos leidimą ir projektą. Jaunos šeimos deklaruotos piniginės lėšos turi būti ne mažesnės kaip 40 procentų statomo būsto bendro ploto vertės. Vieno kvadratinio metro vertė apskaičiuojama pagal Nekilnojamojo turto normatyvines vertes miestuose, miesteliuose ir kaimuose Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, kurias kiekvieniems metams nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas.

16. Suteikus subsidiją būsto statybai, jauna šeima įsipareigoja per 5 metus nuo statybos leidimo išdavimo dienos užbaigti būsto statybas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir įregistruoti turtą Nekilnojamojo turto registre. Neįvykdžius šio punkto reikalavimo sutartyje nustatyta tvarka privalo grąžinti subsidiją.

17. Kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių, jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

IV SKYRIUS

 PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA IR NAGRINĖJIMAS

18. Informacija apie kvietimą teikti prašymus skelbiama Molėtų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.moletai.lt. Konkretus prašymų pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų, nurodomas kvietime. Prašymų priėmimo datą ir terminą nustato Administracijos direktorius savo įsakymu.

19. Prašymus priima, vertina ir siūlymą dėl subsidijos skyrimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo prašymų vertinimo komisija (toliau - Komisija).

20. Komisijos darbo tvarką reglamentuoja komisijos darbo reglamentas, kurį įsakymu tvirtina Administracijos direktorius.

21. Komisija prašymus vertina pagal šio Aprašo 2 priede nustatytus kriterijus.

22. Subsidiją pagal pateiktas paraiškas, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus, įsakymu skiria Administracijos direktorius.

23. Komisija, nagrinėdama prašymus, vadovaujasi šiuo Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V SKYRIUS

FINANSINĖS PASKATOS JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI FINANSAVIMO SKYRIMAS 

24. Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo paskutinės prašymų pateikimo dienos.  Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroniniu paštu informuoja jauną šeimą apie priimtą sprendimą.

25. Jauna šeima per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo datos privalo atvykti sudaryti finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įįsigyti suteikimo sutartį (toliau - sutartis) adresu: Vilniaus g. 44, Molėtai, 219 kab. Jaunai šeimai neatvykus sudaryti sutarties per 10 darbo dienų, sprendimas skirti finansavimą panaikinamas.

26. Sutartis su jauna šeima pasirašo Administracijos direktorius.

VI SKYRIUS

 ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

27. Finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti gavusi jauna šeima įsipareigoja:

27.1. prašyme pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti;

27.2. per pirmuosius 7 metus nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos norėdama perleisti kito asmens nuosavybėn arba išnuomoti įsigytą būstą, sutartyje nustatyta tvarka grąžinti subsidiją.

28. Finansinė ir veiklos kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Šis Aprašas priimamas, keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-12 13:53:47

© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.