title

Kaip nuo rugsėjo pirmosios Molėtų rajono ugdymo įstaigose bus organizuojamas mokymo ir ugdymo procesas

 

Rajono ugdymo įstaigos teikia informaciją, kaip, atsižvelgdamos į ekstremalią situaciją dėl Covid-19 viruso, pasirengusios organizuoti ugdymo procesą. Šią informaciją jos taip pat teikia tėvams tiesiogiai bei savo interneto svetainėse.

Molėtų „Saulutės" vaikų lopšelis - darželis

Rugsėjį mokytojos vaikus sutiks savo grupėse, laikantis visų saugos priemonių.

Rugsėjo 1-osios šventę  kiekviena  grupė  minės  atskirai - žais, linksminsis savo lauko žaidimų aikštelėse, esant blogoms oro sąlygoms - grupėse.

Naujų vaikų adaptacija vyks palaipsniui, suderinus su tėveliais, kiekviena šeima vaiką atves jai skirtu laiku, laikantis visų saugos reikalavimų. Grupėje vienu metu  bus ne daugiau 4 tėvelių. 

Rytais vaikai bus priimami grupių rūbinėse nuo 7.00 iki 9.00 val.  Vakare išleidžiami į namus  iš lauko, pagal oro sąlygas.

Visa informacija bus skelbiama Molėtų „Saulutės" vaikų lopšelio-darželio tinklalapyje.

Molėtų „ Vyturėlio" vaikų lopšelio - darželis

Rugsėjo 1 d. dieną dėl visų saugumo nevyks joks bendras renginys ar tėvelių susibūrimai grupėse. Bus įprasta diena, kurios metu grupėse mokytojai organizuos  vaikų sutiktuves po vasaros. 

Dėl Covid-19  trumpinama mažylių adaptacija, tėveliams  rekomenduojama ateiti tuo laiku, kai vaikai būna lauke, aikštelėje.  Esant ypatingiems atvejams, grupėje  kartu su vaiku gali būti ne daugiau, kaip 1-2 tėveliai, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų. Kol tęsis tokia situacija, darželyje neveiks budinti grupė ir nemiegančių vaikų grupė.

Geru oru  vaikus sutinkame  lauke. Kitu atveju -  prie lauko įėjimo.  Atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Ugdymas darželyje organizuojamas maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principų: vaikai nuolatos dalyvauja tos pačios grupės veiklose, skirtingų grupių aikštelėse žaidžia skirtingų grupių vaikai, ribojamas grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupių patalpose. Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomos, dezinfekuojamos.

Molėtų pradinė mokykla

Mokykla nuo rugsėjo 1 dienos ruošiasi dirbti įprastu būdu, jei atsirastų poreikis - būtinybė mokytojai bus pasiruošę dirbti ir nuotoliniu būdu. Pamokos mokykloje prasidės 8.00 val. Pirmokams bus atskiras pamokų laikas, nes jų pamokos trunka po 35 minutes, bet prasidės tuo pačiu metu. Visos klasės turės po ilgąją (40 min.) pertrauką pavalgyti ir pažaisti ar pasivaikščioti lauke. Valgys vaikai mokyklos valgykloje atskirose salėse (jų yra dvi), atskiriami srautai pagal klases per dvi pertraukas. Bendruose kabinetuose (muzika, laboratorija, kompiuterių kabinetas) pamokos bus dubliuotos (po 2 pamokas vienai klasei), po to bus valoma, vėdinama dezinfekuojama ir tik tada galės ateiti kitas mokytojas su savo klase. Tokiu kabinetu per 1 dieną galės pasinaudoti tik 2 klasės. Bent pusė kūno kultūros pamokų vyks lauke, kai oro sąlygos to neleis - veikla bus keičiama. Salėje kas 2 pamokas bus daromos vėdinimo ir dezinfekavimo pertraukos. Naudodamiesi bendromis patalpomis (biblioteka, koridoriai, higienos kambariai, perėjimas iš vienos patalpos į kitą) mokiniai turės dėvėti veido kaukes, jos bus privalomos ir važiuojant mokykliniu bei maršrutiniu transportu.

Molėtų progimnazija

Ugdymas vyks įprastu būdu, kaip įmanoma valdant mokinių srautus. Numatyti 4 atskiri įėjimai kiekvienam mokinių koncentrui, prie įėjimų budės paskirti mokyklos darbuotojai.  Visi mokiniai, ateinantys į mokyklą, turi būti sveiki ir būtinai turėti individualias apsaugos priemones bei be išlygų vykdyti mokyklos mokytojų ir personalo nurodymus dėl elgesio, saugos ir sveikatos.  Kiti asmenys į mokyklą patekti gali tik per paradinį įėjimą, dėvėdami veidą dengiančias apsaugos priemones, registruojasi pas budinčiąją, kuri iškviečia reikiamą progimnazijos darbuotoją. Kiekvienam koncentrui skirtas atskiras mokyklos korpusas ar aukštas. Mokiniai sėdi klasėse, mokytojai ateina pas juos. Į specializuotus kabinetus mokinius nusiveda pats mokytojas, juos iš klasės pasiimdamas po pirmo skambučio. Yra numatytos skirtingos laiptinės išėjimui į lauką ir atskiros zonos buvimui lauke kiekvienam koncentrui. Maitinimas valgykloje organizuojamas atskiriems koncentrams skirtingomis pertraukomis, todėl koreguojamas pertraukų laikas. Iš namų atsineštą maistą mokiniai galės valgyti savo klasėse. Pertraukų metu klasės vėdinamos, dezinfekuojami liečiami paviršiai. 

Vežant mokinius mokykliniu autobusiuku, šalia bus sodinami tos pačios šeimos vaikai, tos pačios klasės ar koncentro vaikai. Tarp skirtingo amžiaus ir skirtingų šeimų vaikų kaip įmanoma bus išlaikomas saugus atstumas. Autobusiuke VISI mokiniai privalo dėvėti apsaugines veidą dengiančias kaukes. 

Informacija nuolat tikslinama, skelbiama progimnazijos tinklaraštyje http://moletaiprogimnazija.blogspot.com/ 

Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla

Mokymas bus įprastas. Bus atskirti 2 srautai, su atskirais įėjimais. Klasėms koridoriuose numatytos poilsio zonos, kol klasės valomos ir vėdinamos. Pamokų pradžia nebus keičiama. Bendruomenė maža - vaikai spėja per pertrauką pabūti lauke. Maitinimo laikas bus pailgintas - valgykloje valgys ne daugiau kaip 10 mokinių, išlaikydami saugius atstumus. Jei tik bus poreikis, bus ilginamos pertraukos.

Molėtų r. Alantos gimnazija

Vyks kontaktinis mokymas. Kiekviena klasė turi priskirtą patalpą, vaikšto mokytojai, išskyrus gamtos mokslus, IT, fizinį ugdymą ir technologijas. Keisis pamokų laikas pradinio ugdymo koncentre: pamokos prasidės 10 min. vėliau, kad nesutaptų pertraukų laikas su kitų koncentrų mokiniais. Po 3 - jų pamokų pradinukai turės 40 min. pertrauką, kurios metu pietaus bei išeis į kiemą. Tuo metu bus vėdinamos klasės bei dezinfekuojama paviršiai. Pradinio ugdymo koncentro mokiniai turi savo įėjimą bei koridorių (senoji raudona mokykla). 5-8 klasių mokiniai mokosi viduriniame korpuse, turi savo įėjimą, pietauja po 3 - jų pamokų. Gimnazistai mokosi III korpuse, turi atskirą įėjimą bei koridorių. Pietauja po 4 - ių pamokų. Valgykloje kiekvienos klasės vaikai valgo prie atskirų stalų.

Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Mokiniai mokysis įprastu būdu jiems priskirtose klasėse: įvairių koncentrų mokiniai turės jiems priskirtą aukštą. Specializuoti kabinetai lieka tik chemijos, technologijų ir IT.

Klasių koncentrams ateiti į gimnaziją bei išeiti į lauką yra priskirti skirtingi mokyklos įėjimai. Pamokos prasidės įprastu laiku, t.y. 8.00 val. Skambutis kvies tik į pamoką, gimnazija atsisako skambučio iš pamokos. Maitinimui (mokinių pietums) bus skirti 3 skirtingi laikai pagal klasių koncentrus. Rekomenduojama mokiniams atsinešti užkandžius iš namų, kuriuos galės suvalgyti per pertrauką klasėje.

Joniškio skyriaus 1-8 klasių mokiniai mokysis viename aukšte priešingose koridoriaus pusėse. Jie naudosis skirtingomis laiptinėmis.

Molėtų gimnazija

Ugdymas vyks pagal įprastą pamokų laiką ir parengtą tvarkaraštį.

Rugsėjo 2-11 d. I, III klasių pamokos vyks  gimnazijoje, o  II, IV klasėse  vyks  nuotolinės pamokos. Rugsėjo 14-18 d. II, IV kasių pamokos vyks gimnazijoje ir progimnazijoje (4 kabinetai) , I, III klasėse vyks nuotolinės pamokos. Kas savaitę keisis klasių srautų (I, III kl. ir II, IV kl.) ugdymo organizavimo būdai.

Besimokantys gimnazijoje bus maitinami valgykloje, o besimokantiems nuotoliniu būdu skiriamas maisto davinys.  

Kijėlių specialusis ugdymo centras

Nuo rugsėjo 1-osios dienos mokiniai įprastai ugdomi grupėse, 4 klasių komplektuose savo klasėse. Į jas patekti iš kiemo pusės bus galima pro du įėjimus po dvi klases. Vengiant srautų maišymosi ir kad mokiniams būtų aiškiau, kiekviena klasė turės savo spalvą (žalia, mėlyna, oranžinė ir juoda)  ir mokiniai bendrose patalpose  judės pagal spalvotas rodykles. Taip pat mokiniai, jei leidžia sveikata, bendrose patalpose, mokyklos autobuse turi dėvėti apsaugos priemones - veido kaukes.   Naujaisiais mokslo metais į specialųjį ugdymo centrą lankytojai, mokinių tėvai (globėjai), pašaliniai asmenys  galės atvykti tik iš anksto užsiregistravę ir suderinę su administracija laiką telefonu (8 383) 53417, arba mobiliuoju tel.+37061607162, taip pat kreiptis elektroniniu paštu -kieliuuc@gmail.com; Pamokų laikas nesikeičia. Maitinimas vyks klasėse, naudojant vienkartinius indus. Rugsėjo -1osios renginiai vyks klasėse, mokinius palydėti gali tik naujokų tėvai. 

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras

Mokinių sportinio ugdymo pratybos bus rengiamos įprastiniu kontaktiniu būdu. Nuo rugsėjo pradžios daugiau sporto užsiėmimų vyks lauke. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Molėtų rajone, taip pat į Molėtų pradinės mokyklos, Progimnazijos ir Gimnazijos pamokų tvarkaraščius, bus koreguojami ir Sporto centro užimtumo tvarkaraščiai. Esant būtinybei, Sporto centras pasiruošęs sporto ugdymą organizuoti ir nuotoliniu būdu. 

Molėtų menų mokykla

Mokykla dirbs įprastai, pagal suderintą pamokų tvarkaraštį. Dauguma pamokų individualios, jose bus laikomasi saugaus atstumo tarp mokinio ir mokytojo, naudojamos apsaugos priemonės. Grupinėse pamokose mokinių skaičius sumažintas, išskirstant į mažesnes grupes ir vieną pamoką  (iš dviejų) per savaitę dirbant nuotoliniu būdu. Pertraukų metu mokytojai bus atsakingi už patalpų vėdinimą ir dezinfekavimą bei ugdymo priemonių dezinfekavimą. Valytoja bus atsakinga už bendrų patalpų švarą ir dezinfekciją.Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-29 09:56:13