title

Konkursas Molėtų rajono paslaugų centro direktoriaus pareigoms

Molėtų rajono savivaldybė skelbia konkursą  biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro  direktoriaus pareigoms eiti.

Skelbimas Nr.56507 paskelbtas elektroninių paslaugų modulyje . http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Pretendentai dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. https://pm.vataras.lt/prasymai/ 

Prašymus galima teikti 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki sausio 30 dienos).

Pretendentai privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse,

2. asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir (ar) kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;

5. užpildytą pretendento anketą

Pretendentų atrankos būdas - testas  žodžiu (pokalbis).

Informaciją galima gauti: tel. 8 383 54765, e.p. i.sabaliauskiene@moletai.lt

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės mero
2019 m. sausio 14 d. potvarkiu  Nr. B4-1              

MOLĖTŲ R. PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Molėtų r. paslaugų centro (toliau - Centras) direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų grupei.

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Molėtų rajono savivaldybės merui, atskaitingas - savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Centro direktorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą, darbo santykius, viešųjų pirkimų organizavimą,  gebėti juos taikyti praktikoje;

4.4. turi būti susipažinęs su strateginio planavimo principais, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžių; mokėti savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti problemų sprendimo metodus;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS OFFICE programiniu paketu;

4.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Centro direktorius vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

5.2. vadovauja įstaigai ir atsako už visą įstaigos veiklą;

5.3. užtikrina, kad įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų;

5.4. tvirtina įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatas;

5.5. tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

5.6. tvirtina įstaigos Vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato darbuotojų pareigines algas;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia įstaigos darbuotojus;

5.8. rūpinasi įstaigos darbuotojų profesinės ir dalykinės kvalifikacijos kėlimu, sprendžia jų vykimo į seminarus, kursus, mokymus galimybes ir apmokėjimo klausimus;

5.9. sudaro nuolatines ir laikinas komisijas įstaigos veiklos problemoms spręsti;

5.10. atstovauja įstaigai teisme, kitose institucijose, įstaigose;

5.11. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

5.12. organizuoja viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms ir priemonėms įsigyti;

5.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

5.14. užtikrina, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

5.15. įstaigos vardu sudaro arba įgalioja kitus įstaigos darbuotojus sudaryti sutartis;

5.16. neviršydamas savo kompetencijos leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.17. teisės aktų nustatyta tvarka teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai  įstaigos veiklos programas ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

5.18. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pavedimus.

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 21:12:20