title

Skelbiamas konkursas eiti Turto skyriaus specialisto pareigas

Dokumentai priimami iki 2020 m kovo  23 d. per Vatis prašymų elektroninių paslaugų modulį. http://portalas.vtd.lt/lt/turto-skyriaus-specialistas-322;638040.html

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. B7-17   

TURTO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.      Pareigybės grupė -specialistas.

2.      Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais reglamentuojančiais turto valdymą, viešųjų pirkimų vykdymą;

3.3. turėti 1 metų darbo patirtį perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų srityje;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

3.6. būti pareigingas, darbštus, gebantis bendrauti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus;

4.2. priima ir įvertina valstybės finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms prašymus, rengia pažymas, dirba su Elektroninių paslaugų socialinės paramos šeimai informacine sistema. 

4.3. organizuoja dokumentų rengimą savivaldybės finansinei paskatai jaunoms šeimoms pirmojo būsto įsigijimui gauti.

4.4. rengia aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir organizuoja viešuosius aukcionus;

4.5. vykdo turto apskaitą savivaldybės Turto apskaitos informacinėje sistemoje;

4.6. rengia Savivaldybės valdomų akcijų privatizavimo programas;

4.7. rengia dokumentus savivaldybės turto ir savivaldybės valdomo valstybės turto kadastro duomenų tvarkymui, registravimui;

4.8. konsultuoja skyriaus bei kitų savivaldybės struktūrinių padalinių, savivaldybės įstaigų darbuotojus, kitus suinteresuotus asmenis ar institucijas savo kompetencijos klausimais;

4.9. dalyvauja, pagal savo kompetenciją, administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose komisijose;

4.10. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-10 13:41:42