title

*Skelbiamas konkursas eiti UAB "Molėtų šiluma" direktoriaus pareigas

Molėtų rajono savivaldybė skelbia konkursą UAB „Molėtų šiluma“ direktoriaus pareigoms eiti. UAB „Molėtų šiluma“ – savivaldybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra:

 - garo ir karšto vandens gamyba bei tiekimas, surinkimas ir paskirstymas šildymo, energijos ir kitais tikslais.

Buveinės adresas: Mechanizatorių g.7, LT-33114 Molėtai , įmonės kodas 167610175

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti atrankoje į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ direktoriaus pareigas (toliau – pretendentai), turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;

2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių (ekonomika, verslas ir vadyba) ar technologinių mokslų srities išsilavinimą;

4. Teisės aktų nustatyta tvarka pretendentui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti  atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5. Per pastaruosius 3 metus pretendentas neturi būti atleistas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

6. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo įmonei ar jos padaliniui patirtį, būti nepriekaištingos reputacijos;

7. Turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti sėkmingai organizuoti ir planuoti bendrovės darbą, būti orientuotas į tikslus, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti atlikti teisės aktų, apibrėžiančių bendrovės funkcijų vykdymą, analizę ir ekspertizę;

8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,  žinoti/būti susipažinusiam su specialiaisiais teisės aktais, susijusiais su garo ir karšto vandens gamyba bei tiekimu, surinkimu ir paskirstymu;

9. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis („MS Office“ programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

10. Turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

Direktoriaus funkcijos:

1. Šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą, rengia susirinkimo darbotvarkę, sprendimų projektus ir kitus reikiamus dokumentus bei informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimams svarstyti;

2. Užtikrina bendrovės turto, komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugą;

3. Išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios priskirtos jo kompetencijai;

4. Vykdo kitas Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, bendrovės įstatuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas pareigas;

5. Rengia ir tvirtina bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

6. Rengia ir tvirtina darbo tvarkos taisykles, bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą, darbuotojų pareiginius nuostatus;

7. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina ir skiria nuobaudas;

8. Teikia valdybai svarstyti ir įvertinti bendrovės metinio finansinio rinkinio dokumentus ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektus;

9. Atsako už:
- bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- metinio finansinio rinkinio dokumentų sudarymą ir metinio pranešimo parengimą;
- akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
- sutarties su audito įmone sudarymą;
- informacijos ir dokumentų pateikimą valdybai;
- bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
- informacijos pateikimą akcininkams;
- kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, UAB „Molėtų šiluma“ įstatuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

10. Direktorius privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

Pretendentai privalo pateikti:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodę, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams;

- asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir (ar) kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas;

- gyvenimo aprašymą;

- savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;

- papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus pateikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo iki 2020 m. sausio 23 dienos. Pretendentų dokumentai priimami Molėtų rajono savivaldybės administracijos 416 kab. adresu: Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai.

Tel. pasiteirauti: (8 383) 40059,  el. paštas aldona.rusteikiene@moletai.lt.

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal