title

B78_66 Licencija vežti autobusais

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LICENCIJŲ VERSTIS KELEIVIŲ VEŽIMU AUTOBUSAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12 Nr. B78-66

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas 1. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas.
2. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, dublikato išdavimas.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais - dokumentas, suteikiantis teisę vežti keleivius autobusais Molėtų rajono savivaldybės nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje.
Licencija išduodama dešimčiai metų asmenims, kurie verčiasi profesine vežimo kelių transporto veikla ir atitinka Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 (toliau – Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės), V dalyje nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas: turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje; būti nepriekaištingos reputacijos, tinkamos finansinės būklės ir turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.
Pareiškėjas arba licencijos turėtojas dokumentus licencijai gauti ar išduoti dublikatą, pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai Molėtų rajono savivaldybės administracijai. Pateikti pareiškėjo arba licencijos turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290).
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7150).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, Molėtų rajono savivaldybės administracijai pateikia:
 1. prašymą (prašymo forma (1);
 2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
 3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
 4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
  4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
  4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
  4.3. fiziniai asmenys – Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą.
 5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
 6. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
 7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
 8. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.

Licencijos turėtojas, praradęs licenciją, kreipiasi į Molėtų rajono savivaldybės administraciją dėl licencijos dublikato išdavimo ir pateikia prašymą (prašymo forma (2)).

5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainės.
2. Išrašai iš Nekilnojamojo turto registro apie vežėjo valdymo centro patalpas (informacija apie įregistruotas daiktines teises arba juridinius faktus) ir naudojamų transporto priemonių stovėjimo vietą (informacija apie įregistruotas daiktines teises)
3. Informacija dėl pareiškėjo veiklos – iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) dėl pareiškėjo (individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ir transporto vadybininko) teistumą (neteistumą) ir juridinio asmens atžvilgiu teismo priimtą (nepriimtą) apkaltinamąjį nuosprendį.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Danutė Kavaliūnienė, Turto skyriaus vyresnioji specialistė, (8 383) 54 749, d.kavaliuniene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Aldona Rusteikienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, (8 383) 40 059, a.rusteikiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1. Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti licenciją ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo Molėtų rajono savivaldybės administracijoje dienos.
2. Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo licencijos turėtojo prašymo išduoti dublikatą registravimo Molėtų rajono savivaldybės administracijoje dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Už licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą – 180 Lt (52,13 EUR), už licencijos dublikato išdavimą – 25 Lt (7,24 EUR).
Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija (įm. k. 188659752),
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. T247300010112394300, „Swedbank“
Įmokos kodas 52762,
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos (ar licencijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, išdavimą.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo išduoti licenciją forma (1);
Prašymo išduoti licencijos dublikatą forma (2).
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje. Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti el. Parašu portale www.verslovartai.lt
12   Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra