title

B78_21 Išmoka palaikams parvežti

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIENKARTINĖS IŠMOKOS UŽSIENYJE MIRUSIŲ (ŽUVUSIŲ) LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-21

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinės išmokos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba artimojo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių.
Suma, skiriama padengti palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių.
Finansinę paramą mirusiojo artimiesiems pagal pateiktus dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, teikia vietos savivaldybė.
Šios nuostatos taip pat taikomos parvežant į Lietuvos Respubliką valstybės tarnautojų, mirusių (žuvusių) užsienyje dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikus.
Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu bei pateikia reikiamus dokumentus.
Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.
Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (Žin., 2003, Nr. 50-2217).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Užsienyje mirusiojo (žuvusiojo) mirties liudijimas.
4. Pažyma apie šeimos narių (vieno gyvenančio asmens) pajamas per 3 praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo dienos.
5. Dokumentai, įrodantys užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas.
7. Palaikų pargabenimo dokumentas.
8. Kiti dokumentai.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, El. p. grt@vrm.lt).
2. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (,,Sodros“) duomenų bazės (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, El. p. sodrainfo@sodra.lt).
3. Pažyma iš Lietuvos darbo biržos duomenų bazės apie gaunamas ar negaunamas nedarbingumo išmokas (Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius, El. p. info@ldb.lt).
6. Administracinės paslaugos teikėjas Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Karūžaitė, 102 kab., tel. (8 383) 54 793,el. p. r.karuzaite@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, e. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga nemokama.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas laisva forma
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienkartinės išmokos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką administracinės paslaugos teikimo aprašas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 4 punkte pateiktus dokumentus.
Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra