title

Patvirtinta Molėtų miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos I (plėtros) alternatyva, užbaigtos SPAV procedūros

Atlikus privalomas Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. kovo 5 d. raštu Nr. B22-313 pritarė Molėtų miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos I-ai (Plėtros) alternatyvai. Su pasirinkta koncepcijos alternatyva, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, vertinimo subjektų išvadomis, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis bei kita informacija galima susipažinti pas Planavimo organizatorių - išsamesnė informacija teikiama Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 44, Molėtai, tel. (8 383) 40 054, el.p. dovile.dimindaviciute@moletai.lt  bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, nurodant viešos ekspozicijos bei viešo svarstymo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Planavimo organizatorius: Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įmonės kodas 188712799, adresas Vilniaus g. 44, LT- 33140 Molėtai, tel. (8383) 54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt  , interneto svetainė www.moletai.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt , www.atamis.lt . Projekto vadovė - Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. - e.grablevskiene@atamis.lt

Planavimo pagrindas - Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. B1-210 „Dėl Molėtų miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo".

Planavimo terminai - 2018-2019 metai.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (TPDRIS):

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas - Molėtų miesto bendrojo plano keitimas.

Teritorijų planavimo rūšis - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo - vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planuojama teritorija - Molėtų miestas su priemiesčio teritorijomis. Planuojama teritorija apima apie 742ha.

Teritorijų planavimo dokumento galiojimas - bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

Planavimo tikslai: gerinti Molėtų miesto ir priemiesčio kraštovaizdžio planavimo kokybę, sudaryti sąlygas darniai miesto raidai, kompleksiškai spręsti  urbanistinius uždavinius; nustatyti neurbanizuojamų ir urbanizuotų bei urbanizuojamų teritorijų vystymo gaires; sudaryti sąlygas racionaliam miesto ir priemiesčio teritorijos naudojimui; formuoti ekologinei pusiausvyrai būtinas gamtines struktūras, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui Molėtų mieste ir priemiestyje; tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą, didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą, sudaryti sąlygas kultūros paveldo vertybių išsaugojimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas Molėtų mieste ir priemiestyje; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir savivaldybės interesus dėl Molėtų miesto ir priemiesčio teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų.

Planavimo uždaviniai: suformuoti Molėtų miesto ir priemiesčio teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti Molėtų miesto ir priemiesčio teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, gerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; nustatyti Molėtų miesto periferijos ir jo urbanistinio centro socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant savivaldybės lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; detalizuoti Molėtų miesto ir priemiesčio kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, nekilnojamo kultūros paveldo vertybių apsaugos aspektus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią miesto urbanistinę struktūrą, architektūrinę erdvinę kompoziciją; parengti atskirą Bendrojo plano Kraštovaizdžio tvarkymo dalį, apimančią kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, ir sudarančią sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui; pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.