title

Savivaldybė perka 4 butus (gruodis)


Perkančioji organizacija: Molėtų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188712799, buveinė – Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, interneto svetainės adresas - www.moletai.lt, tel. (8 383) 54 749, elektroninio pašto adresas: savivaldybė@moletai.lt, danute.kavaliuniene@moletai.lt

Teisės aktai: Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu 2003 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 841, Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. B1-19 „Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje“ patvirtinimui“, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B6-958 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento tvirtinimo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo sąlygų nustatymo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: Skelbiamų derybų būdu perkami savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti 5 butai (paskirtis – gyvenamoji) Molėtų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B6-958 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento tvirtinimo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo sąlygų nustatymo“ 9.1. dalį).

II dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B6-958 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento tvirtinimo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo sąlygų nustatymo“ 9.2. dalį).

I ir II pirkimo dalies butams keliami šie reikalavimai:

 1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;
 2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;
 4. butas turi būti be išorinių defektų, nereikalaujantis remonto;
 5. butui negali būti uždėtas areštas;
 6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
 7. įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
 8. perkamo 1-o kambario buto bendrasis naudingas plotas negali būti mažesnis kaip 25 kv. m ir negali būti didesnis kaip 40 kv. m, (naudingas plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų - virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų  spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų - plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas);
 9. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto ir patalpų padėtį.

Neperkamas butas:

 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine);
 2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, neįrengtas butas, poilsio pastate;
 3. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G

III dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B6-958 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento tvirtinimo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo sąlygų nustatymo“ 9.3. dalį).

IV dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B6-958 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento tvirtinimo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo sąlygų nustatymo“ 9.4. dalį).

III ir IV pirkimo dalies butams keliami šie reikalavimai:

 1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;
 2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;
 4. butas turi būti be išorinių defektų, nereikalaujantis remonto;
 5. butui negali būti uždėtas areštas;
 6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
 7. įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
 8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis naudingas plotas negali būti mažesnis kaip 39 kv. m ir negali būti didesnis kaip 57 kv. m, (naudingas plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų - virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų  spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų - plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas);
 9. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto ir patalpų padėtį.

Neperkamas butas:

 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine);
 2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, neįrengtas butas, poilsio pastate;
 3. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G

Pirkimo  dokumentų pateikimas: socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo pateikti juos gavimo dienos. Pirkimo dokumentai teikiami nemokamai adresu: Vilniaus g. 44, Molėtai, 211 kab. darbo dienomis ir darbo valandomis. Dokumentus galima rasti interneto svetainėje www.moletai.lt. Informacija teikiama tel. (8383) 54749, (8383) 40059.

Paraiškų pateikimas: kandidatas paraišką kartu su parduodamo būsto dokumentais pateikia užklijuotame voke su užrašu: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ... pirkimo daliai“, Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 44, Molėtai, nurodomi kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris Paraiškoje reikia nurodyti: buto adresą, pateikti išsamią informaciją apie buto būklę, pageidautiną kainą (įskaitant mokestį notarui už pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą), nurodyti turto apžiūrėjimo sąlygas, telefoną. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti (pridėti) parduodamo būsto dokumentus: būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kadastrinių duomenų bylos, būsto energinio naudingumo sertifikato kopijas, jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, turi būti pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis. Jei pardavėjui atstovauja įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, susiūti. Paskutinio paraiškos lapo antroje pusėje turi būti ją patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Paraiškų pateikimo (priėmimo) terminas: iki 2017 m. gruodžio 13 d. 10 val.

Paraiškų priėmimo vieta: Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrius, Vilniaus g. 44, Molėtai, 211 kab. darbo dienomis ir darbo valandomis. Paraiška su dokumentais dalyvauti socialinių būstų pirkimuose gali būti pateikta paštu, per kurjerį arba tiesiogiai atvykus į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių, 211 kab. Jeigu paraiška su dokumentais gaunama pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2017 m. gruodžio 13 d. 11 val.

Paraiškos forma 

Pirkimo sąlygos

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-04 13:11:05
Jūsų komentaras
komentarų nėra