title

Savivaldybės taryboje - sprendimai įstaigų valdymo bei viešųjų paslaugų klausimais

 

Lapkričio 25 dieną Molėtų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimų, apibrėžiančių dalies rajono įmonių ir įstaigų  veiklas bei artimiausių metų projektus.

Patvirtinti nauji Molėtų krašto muziejaus įstatai. Jie parengti, vadovaujantis Muziejų, Viešųjų įstaigų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis. Dokumente apibrėžti savivaldybės muziejaus veiklos tikslai, uždaviniai ir funkcijos, aptarti muziejaus fondo rinkiniai. Įstatuose aptariami asmens tapimo viešosios įstaigos dalininku tvarka ir įnašo dydis, kuris turi būti ne mažesnės kaip 30 000 eurų vertės. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo gali priimti tik visuotinis dalininkų susirinkimas. Esant vienam dalininkui, jis yra muziejaus savininkas.

Įstatuose įtvirtinta nauja muziejaus valdymo sąranga: aukščiausias organas - visuotinis dalininkų susirinkimas, kolegialus - muziejaus kolegija ir vienasmenis - direktorius, aptariamos visų valdymo institucijų funkcijos.

Nauja ir tai, kad kolegija nėra patariamoji, o valdymo institucija. Siekiant stiprinti visuomenės dalyvavimą valdyme, ji sudaroma atviro kvietimo būdu, kai kandidatus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys arba pats asmuo gali kandidatuoti, apibrėžti reikalavimai kandidatams, nustatyta jų atrankos tvarka.

Patikslintas UAB „Molėtų šiluma" 2019-2022 m. investicijų planas.

Planas tikslinamas, siekiant sudaryti galimybes prijungti naujus vartotojus, atlikti  magistralinių tinklų kapitalinį remontą bei katilinės technologinių vamzdynų rekonstrukcijos ir įrangos atnaujinimo darbus.  Planuojamų investicijų  bendra suma  yra 153 000,0  Eur. Planas papildytas 2021 m. įvykdytu 1 investiciniu projektu ir 2022 m. planuojamais 9 naujais investiciniais projektais. Didžiausios investicijos - Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija ir nauji įvadai į pastatus Molėtų mieste Melioratorių g. 2A ir 2B  (45 tūkst. €), Ąžuolų g. 8 statomą viešbutį (7 tūkst. €), tinklų kapitalinis remontas Liepų, Vilniaus ir M. Apeikytės gatvėse (45 tūkst. €), Suginčių mokyklos katilinės rekonstrukcija (atlikta 2021 m., investuota 15 tūkst. €). Taip pat plane įrašytos Molėtų katilinės technologinių vamzdynų, teritorijos stebėjimo sistemos rekonstrukcijos, kapitalinis kondensacinio ekonomaizerio, dalinis administracinių patalpų remontai, naujų, pritaikytų nuotoliniam nuskaitymui šilumos apskaitos prietaisų, kompiuterinės technikos, transporto pirkimai.

Patvirtintas pakoreguotas UAB „Molėtų vanduo" 2020-2022 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros planas.

Šį planą reikėjo iš esmės koreguoti, nes įmonė pastaraisiais metais atliko daug vandentvarkos darbų, taip pat patikslinti darbai 2022 metams.

Bendrovė įgyvendino projektą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)‘'. Apeikytės, Žaliojoje, Amatų, S. Dariaus ir S. Girėno, Tiesos, Medžiotojų sk. ir Kauno gatvėse įrengta apie 2,21 km centralizuotų nuotekų tinklų, renovuota 0,107 km nuotekų tinklų ir naujai paklota 1,08 km vandentiekio tinklų. Prie nuotekų tinklų iš viso bus prijungti 67 gyvenamieji namai. Šio projekto biudžetas - 628 101 Eur, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 313 734 Eur.

Bendrovė pastatė nuotekų tinklus Darbo, Kauno, Ažubalių, Sodžiaus gatvėse Molėtuose. Baigtas įgyvendinti projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste, II etapas". Prie įrengtų Apeikytės, Žaliojoje, Amatų, S. Dariaus ir S. Girėno, Tiesos, Medžiotojų sk. ir Kauno, Ažubalių, Sodžiaus, Aušros gatvėse nuotekų tinklų prijungti 164 individualūs namai.

Pradėtas įgyvendinti projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste, III etapas", sudarantis sąlygas Molėtų aglomeracijoje prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti visus likusius namus.

Įgyvendinta vandentiekio infrastruktūros plėtra Kijėliuose, kur vandentiekio tinklai prijungti prie Molėtų miesto centralizuotų vandentiekio sistemos, įrengtas naujas magistralinis vandentiekio tinklas sudarė galimybę prisijungti papildomiems vartotojams, pagerinta vandens kokybė.

  Bendrovės savo lėšomis įgyvendinta nuotekų tinklų plėtra Molėtų mieste, Aušros gatvėje. Siekiant užtikrinti patikimą Šeštokiškių, Kemetiškių kaimų gyventojų ir įmonių aprūpinimą vandeniu, rekonstruotos atskiros magistralinių vandentiekio tinklų  atkarpos.

Kranto g. ir Vilniaus g. Molėtų miesto gyventojai naudojosi individualiais vandens tiekimo įrenginiais. Pastačius centralizuotus vandentiekio tinklus Kranto g., visi gyventojai gali jau prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Įrengtas naujas buitinių nuotekų išvadas daugiabutyje Ažubalių g. 12.

Augančiame Žvyrakalnio kvartale 2022 metais planuojama įrengti naujus tinklus. Iki 2023 m. Molėtų miesto aglomeracijoje prie jų turi būti prijungti 98 proc. gyvenamųjų namų, todėl bus įgyvendinamas projektas ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje, II etapas", kuriam VIPA jau skyrė finansavimą.

  Paluokesos g. 11 sklype statomas didelis paslaugų centras, kuriame dirbs apie 500 darbuotojų. Bus sudaryta galimybė pastatą prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Sporto g. ir Vilniaus g. naujuose kvartaluose yra nemažai pastatyta namų ir šiuo metu aktyviai statomi nauji, kuriems būtinai reikalingi centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, todėl planuojama pastatyti dvi nuotekų siurblines.

Numatomos papildomos išlaidos vandens gerinimo įrenginių remontui kaimuose. Siekiama užtikrinti, kad, atsiradus gedimams vandentiekio tinkluose nuo eksploatuojamų gręžinių iki vandenvietės, gyventojams būtų tiekiamas reikalingas vandens kiekis. Atsiradus būtinybei, bus siekiama pakloti naujus centralizuotus vandentiekio arba nuotekų tinklus.

Sidabrinių, Dapkūniškių kaimuose planuojama rekonstruoti vandens gerinimo įrenginius .

Šiame Savivaldybės tarybos posėdyje iš viso priimti 24 sprendimai strateginiais, įstaigų veiklos, socialinės paramos, turto valdymo ir kitais klausimais.Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-25 11:28:15