title

B78_22 Socialinės paslaugos skyrimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SOCIALINĖS PASLAUGOS SKYRIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04      Nr. B78-22

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinės paslaugos skyrimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Socialines paslaugas gali gauti senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, neįgalūs asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos.
Asmuo (šeima), pageidaujanti gauti socialines paslaugas, kreipiasi į Molėtų socialinės paramos centrą pateikia prašymą-paraišką SP-8.
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti kiti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Priimant sprendimą dėl specialiųjų paslaugų skyrimo, vertinamos šeimos (asmens) pajamos, turtas bei apskaičiuojamas pirminis mokėjimo dydis už paslaugas
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589).
 2. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 (Žin., 2006, Nr. 68-2510).
 3. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.  įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570).
 4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 Žin., 2006, Nr. (43-1571; 2007, Nr. 32-1162).
 5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183  „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986).
 6. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 (Žin., 2006, Nr. 110-4163).
 7. Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. B1-135
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas-paraiška (forma SP-8)
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas
 4. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a)
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
 1. Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, el. p. grt@vrm.lt).
 2. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro (V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius, el. p. info@registrucentras.lt).
 3. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (,,Sodros“) duomenų bazės apie gaunamą ar negaunamą motinystės pašalpą (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, el. p. sodrainfo@sodra.lt).
 4. Pažyma iš Lietuvos darbo biržos duomenų bazės apie gaunamas ar negaunamas nedarbingumo išmokas (Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius, el. p. info@ldb.lt)
 5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
6. Administracinės paslaugos teikėjas
Molėtų socialinės paramos centro Vyr. socialinė darbuotoja Jurgita Šaučiūnė, tel. (8 383) 53207, el. p. j.sauciune@parama.moletai.lt
Molėtų socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė-tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rasa Karūžaitė, 103 kab., tel. (8 383) 54793, el. p. r.karuzaite@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė 103 kab., tel. (8 383) 54 792, e. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) turi būti paskiriamos:
 • Socialinė priežiūra – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo.
 • Socialinė globa - ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Jei padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi būti nustatytas asmens socialinės globos poreikis. Per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. Sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga nemokama.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183„Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829)
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Socialinių paslaugų skyrimo administravimo aprašas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmuo parašo prašymą-paraišką SP-8. Atsakingam Paramos centro darbuotojui atlikus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, o padarius išvadą kad jų nepakanka ir socialinės globos poreikio vertinimą, dokumentai perduodami socialinės pramos skyriaus atsakingam darbuotojui.
Atsakingas darbuotojas parengia sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo projektą ir teikia jį pasirašyti Socialinės paramos skyriaus vedėjui.
Priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, kartu vertinamos asmens pajamos bei nustatomas asmens mokėjimo dydis už teikiamas paslaugas.
Su priimtu sprendimu dėl socialinių paslaugų skyrimo bei asmens mokėjimo už socialines paslaugas dydžiu asmuo supažindinamas pasirašytinai per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo bei mokėjimo dydžio nustatymo.
13.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-11 13:44:06
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra