title

B78_101 Spec architektūros reikalavimų išdavimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-101

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Specialieji architektūros reikalavimai pradedami nustatinėti gavus statytojo (užsakovo) prašymą.
Prašymai specialiesiems architektūros reikalavimams išduoti registruojami Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.
Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti statytojas (užsakovas) pateikia Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už statybos procedūrinių dokumentų rengimą, prašymą ir 6 grafoje nurodytus dokumentus.
Specialieji architektūros reikalavimai tvirtinami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo arba per 15 darbo dienų raštu pranešama statytojui (užsakovui) motyvus, kodėl specialieji architektūros reikalavimai neišduodami.
Jei statytojas (užsakovas) prie prašymo nustatyti specialiuosius architektūros reikalavimus pridėjo ne visus dokumentus arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos praneša, kokių dokumentų trūksta ir skiria ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti.
Specialiųjų architektūros reikalavimų tvirtinimo ir išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pateikiami visi dokumentai.
Specialiuosius architektūros reikalavimus tvirtina Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Specialieji architektūros reikalavimai parengiami dviem egzemplioriais, iš kurių:
Pirmas egzempliorius išduodamas statytojui (užsakovui) arba jo įgaliotam asmeniui asmeniškai, jam pasirašant;
Antras egzempliorius lieka Molėtų rajono savivaldybės administracijai saugoti.
Apie parengtus specialiuosius architektūros reikalavimus pareiškėjas informuojamas el. paštu ar pranešant telefonu.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 20 punktas, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktas
2. LR statybos įstatymo 5 straipsnio 3 punktas ir 20 straipsnio 3 dalies 1 punktas

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu patvirtinto Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo I skyriaus 2 punktas.

4. Statybos techninio reglamento STR „Statinio projektavimas“VIII skyrius, 13 priedas.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nustatytos formos prašymą specialiesiems architektūros reikalavimams gauti;

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus;

Specialiuosius Asvejos regioninio parko direcijos reikalavimus;

Specialiuosius Aukštaitijos regioninio parko ir Labanoro regioninio parko direcijos reikalavimus
Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį;
Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos;
Planuojamo rekonstruoti pastato (-ų) (patalpų) inventorinius planus, vidaus patalpų eksplikaciją (bylos kopiją), kai rekonstruojami esami teisiškai įregistruoti pastatai;
Topografinę geodezinę nuotrauką (ne senesnę kaip 1 metų);
Planuojamos statybos projektinius pasiūlymus (jei rengiami), užstatymo sklype schemą;
Žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartį, jei sklypas nuomojamas ar naudojamas panaudos teise;
Planuojamos statybos sklypo detaliojo plano, įregistruoto teritorijų planavimo duomenų registre, kopiją;
Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolą ir patalpų savininkų sutikimus, jei keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis;
Pastatą eksploatuojančio subjekto leidimą;
Statinio ir sklypo bendraturčių raštiškus sutikimus;
Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus, jei neišlaikomi minimalūs leistini atstumai nuo gretimo žemės sklypo;
Banko (skolintojo) sutikimą numatomai darbų programai, jei turtas įkeistas bankui;
Sodų bendrijos sutikimą, jei sklypas yra sodininkų bendrijos teritorijoje;
Įmonės registracijos pažymėjimą, jei prašymą teikia juridinis asmuo;
Įgaliojimą pateikti prašymą, jei prašymą teikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo;
Garažų bendrijos sutikimą;
Leidimą naudoti vandens telkinį;
Žemės sklypo ribų planą ir kitus reikalingus dokumentus.
Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami;
Prie asmens prašymo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Dokumentai apie Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį.
2. Dokumentai apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Tarvydienė, tel. (8 383) 54 759, el.p. irena.tarvydienė@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54 757, el.p. gediminas.putvinskas@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 d. d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra